Oppmåling av eiendomsgrenser

Ved oppmåling kartlegges, justeres, merkes, måles og kartfestes eiendomsgrenser.

 

Oppmåling kan gjennomføres både over grenser som er målt opp tidligere, men hvor for eksempel grensemerkingen har gått tapt, og over grenser som ikke tidligere er målt opp og koordinatbestemt.

 

Hvem kan søke om oppmåling?

Eiere (hjemmelshavere) eller andre med fullmakt. I de tilfellene hvor det er en firma som eier eiendommen, må firmaattest av nyere dato legges ved søknaden.

 

Slik søker du om oppmåling:

1) Fyll ut søknadsskjemaet: Rekvisisjon av oppmålingsforretning.

 

Vedlegg til søknaden:

  • Kartutsnitt hvor grensene man ønsker å måle opp skal være tegnet inn. Du kan tegne inn grensene på kopi av målebrev eller på et kartutsnitt fra kommunens kartløsning Origo Innsyn Publikum

2) Lever søknaden til oss per post, på e-post eller ved oppmøte

  • Postadresse: Nesodden kommune, postboks 123, 1451 Nesoddtangen.
  • E-post: post@nesodden.kommune.no
  • Besøksadresse: Tangenten, Kongleveien 2, 1452 Nesoddtangen.

 

Saksgang

  • Når vi har mottatt søknadsskjemaet, sender vi et brev til søker og naboer til eiendommen med innkalling til oppmåling. Innkallingen sendes ut minst to uker i forkant av oppmålingen hvis ikke annet er avtalt. Hvis noen møter i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt til dette.
  • Oppmåling gjennomføres, og nye grensemerker blir satt ned i marka.
  • Det blir skrevet protokoll over hva som er gjort, og partene har tre ukers klagefrist.
  • Som regel blir grensene deretter nøyaktig kartfestet og lagt inn i matrikkelen (eiendomsregisteret).
  • For klarlegging av usikre grenser, utsteder kommunen et matrikkelbrev for eiendommen etter oppmålingen. For klarlegging av sikre grenser, der nye koordinater ikke avviker fra tidligere koordinater med mer enn 10 cm, utsteder vi ikke nytt matrikkelbrev.

 

Hva koster det?

Klarlegging av usikre eiendomsgrenser:

Nymerking eller påvisning av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmåling (usikre grenser).

 

Se kommunens gebyrregulativ (kapittel 5.1.7)

 

I tillegg kommer et gebyr for matrikkelbrev (se kapittel 5.2 i gebyrregulativet).

 

Klarlegging av sikre eiendomsgrenser (grensepåvisning):

Nymerking av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmåling (sikre grenser).

 

Se kommunens gebyrregulativ (kapittel 5.1.6)

 

Saksbehandlingstid

Inntil 16 uker.

 

Tidsfristen på 16 uker for gjennomføring av oppmåling gjelder ikke i perioden 1. desember til 1. april. Oppmåling i denne perioden kan ta inntil 7 måneder.

 

Les mer om tidsfrister i kapittel 6 i matrikkelforskriften.

 

Klagerett

Du kan klage på matrikkelføringen etter en oppmåling. Klagefristen er tre uker og regnes fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller melding om registrering i matrikkelen.  Både eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage.

 

Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til Nesodden kommune v/geodata, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen eller på e-post til post@nesodden.kommune.no

 

Klagen behandles først av kommunen som vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer eller gjennomføre ny oppmåling. Dersom det ikke gjøres endringer, blir klagen sendt videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

 

Les mer om klagerett i oppmålingssaker i matrikkelloven § 46.