Grensejustering og arealoverføring

For å gjøre eiendomsgrenser mer praktiske, kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

 

Vi gjør enten en grensejustering (ved små endringer) eller arealoverføring (ved større endringer).

 

Du får målt opp, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret (matrikkelen).

 

Hvem kan søke om grensejustering/arealoverføring?

Eiere (hjemmelshavere) eller andre med fullmakt. I tilfeller hvor et firma eier eiendommen må firmaattest av nyere dato legges ved søknaden.

 

Hovedvilkår for grensejustering

 • Arealet for involverte eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500m2
 • En eiendom kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen
 • Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte eiendommene med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G)
 • Grense kan ikke justeres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av annet lovverk. Dette innebærer at grense ikke kan justeres i strid med gjeldende arealplan

Grensejusteringer skal ikke tinglyses.

 

Slik søker du om grensejustering:

 

1) Fyll ut skjemaet rekvisisjon av oppmålingsforretning.

Søknaden må være underskrevet av alle registrerte eiere og festere til de eiendommene som skal ha endret grense.

 

Vedlegg til søknaden:

 • Forslag til ny grense. Forslaget tegner du inn på et kartutsnitt (kan skrives ut fra kommunens kartløsning Origo Innsyn Publikum)
 • Kopi av målebrev/matrikkelkart eller situasjonskart
 • Dokumentasjon på beregning av grad av utnytting
 • Redegjørelse for formålet med grensejustering

 

2) Lever søknaden til oss per post, på e-post eller ved oppmøte

 • Postadresse: Nesodden kommune, postboks 123, 1451 Nesoddtangen.
 • E-post: post@nesodden.kommune.no
 • Besøksadresse: Tangenten, Kongleveien 2, 1452 Nesoddtangen.

 

Saksgang:

 • Etter at vi har behandlet søknaden, og tillatelse er gitt, vil vi ta kontakt med eiere av eiendommene og naboer til den aktuelle grensen for å varsle oppmåling.
 • Etter at oppmålingen er gjennomført, fører vi de nye grensene inn i eiendomsregisteret og oversender matrikkelbrev til de som har søkt om grensejusteringen.  

 

Arealoverføring

Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to eiendommer enn det som er mulig ved grensejustering. Ved arealoverføring slipper man å opprette en egen grunneiendom, tinglyse skjøte for deretter å slå sammen eiendommene. Arealet som skal overføres skal som hovedregel utgjøre et sammenhengende areal med eiendommen det skal overføres til. Kommunen kan gjøre unntak fra dette når det overførte arealet er registrert som en egen teig, eller kommunen finner at arealoverføringen vil gi mer oversiktlige eiendomsforhold.

 

Arealoverføring skal registreres i eiendomsregisteret (matrikkelen) og tinglyses av kommunen.

 

Arealoverføring skjer i to steg:

 • Byggesaksavdelingen behandler søknaden om arealoverføring. Det må være gitt tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven for å gjennomføre arealoverføring.
 • Oppmåling av ny grense. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret

 

Slik søker du om arealoverføring:

1) Bestill situasjonskart og naboliste hos kommunen

Situasjonskart og naboliste kan bestilles via Nesodden e-Torg.

 

2) Send ut nabovarsel

Nesodden e-Torg har en digital løsning hvor du enkelt kan utarbeide et nabovarsel til bruk i din byggesøknad.

Du kan kjøpe to ulike produkter for nabovarsel:

 • eNabovarsel
  Et elektronisk nabovarsel som sendes direkte til naboenes innboks hos Altinn.
   
 • Naboliste

  Bestiller du nabovarsel får du en ferdig utfylt pdf, som du kan sende som rekommendert post eller dele ut til dine naboer.

 

3) Fyll ut søknadsskjema

Følgende søknadsskjemaer må fylles ut:

Husk at alle eiere av berørte eiendommer må undertegne på søknaden.

 

Vedlegg til søknaden:

 • Situasjonskart hvor ønsket grense er tegnet inn
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel
 • Hvis formålet med arealoverføringen er i strid med kommuneplan eller gjeldende reguleringsplan, må begrunnet dispensasjonssøknad legges ved
 • Erklæring om arealoverføring. Fylles ut ved arealoverføringer med forskjellige eiere
 • Erklæringer fra panthavere om pantefrafall på arealet som skal avgis. Det er ikke mulig å gjennomføre en arealoverføring dersom panthaver ikke gir pantefrafall eller sletter pantet. Les mer om pantefrafall ved arealoverføring.

 

4) Lever søknaden til oss per post, på e-post eller ved oppmøte

 • Postadresse: Nesodden kommune, postboks 123, 1451 Nesoddtangen.
 • E-post: post@nesodden.kommune.no
 • Besøksadresse: Tangenten, Kongleveien 2, 1452 Nesoddtangen.

 

Saksgang

 • Etter at vi har behandlet søknaden etter plan- og bygningsloven, og tillatelse er gitt, vil vi ta kontakt med eiere av eiendommene, og naboer til den aktuelle grensen, for å varsle oppmåling.
 • Etter oppmålingen føres de nye eiendomsgrensene inn i eiendomsregisteret (matrikkelen), før vi sender melding til Kartverket for tinglysing. Når arealoverføringen er tinglyst, oversender vi matrikkelbrev til de som har søkt om arealoverføringen.

 

Hva koster det å søke?

Se kapittel 5.1.2 og 5.1.3 i kommunens gebyrregulativ  for priser på grensejustering og arealoverføring.

I tillegg kommer et gebyr for matrikkelbrev (se kapittel 5.2 i gebyrregulativet).

 

Saksbehandlingstid

Den lovbestemte saksbehandlingstiden for vedtak om arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden samsvarer med gjeldende reguleringsplan.

 

Saksbehandlingstiden for oppmåling av grensejustering og arealoverføring er inntil 16 uker.

 

Klagerett

Klagefristen er tre uker og regnes fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller melding om registrering i matrikkelen. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til Nesodden kommune v/geodata, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no

 

Klagen behandles først av kommunen. Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak, blir saken sendt videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.

 

Gjeldende lover og regler

Matrikkelloven §15 og 16

Matrikkelforskriften §33 og 34

Forvaltningsloven

 

For arealoverføring:

Plan- og bygningsloven § 18-1 og 18-2 (Opparbeidelseskrav)

Plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m (Tiltak som krever søknad og tillatelse)

Plan- og bygningsloven § 21 (Krav til innhold og behandling av søknader)

Plan- og bygningsloven § 26 (Opprettelse og endring av eiendom)

Plan- og bygningsloven §§ 27-1 – 27-4 (Tilknytning til infrastruktur)

Plan- og bygningsloven § 28-7 (Den ubebygde del av tomta. Fellesareal)