Deling av eiendom

Ved deling av eiendom, blir et areal av en eksisterende eiendom fradelt og opprettet som en egen eiendom (ny matrikkelenhet) med eget gårds- og bruksnummer.

Søknaden vurderes opp mot gjeldende reguleringsplaner, kommuneplan og krav i plan- og bygningsloven. Ny og gjenværende tomt skal være sikret tilknytning til veg, vann og avløp samt ha tilfredsstillende uteareal og en hensiktsmessig størrelse og form. Etter at en delingstillatelse foreligger innkaller kommunen til en oppmålingsforretning der ny tomt måles opp og merkes, matrikkelføres og tinglyses etter bestemmelser i matrikkelloven.

Dersom delingen er i strid med plan- og bygningsloven eller gjeldende plangrunnlag, må det søkes om dispensasjon etter plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2. Dispensasjon krever grunngitt søknad.

 

Hvem kan søke om deling?

Søknad om deling og rekvirering av oppmålingsforretning kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i hht. firmattest rekvirere søknad om deling og oppmålingsforretning.

Søknaden skal inneholde

Søknad om deling skal bestå av følgende:

  • Søknadsskjema 5153 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, for oppretting/endring av matrikkelenhet (ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller arealoverføring), og rekvisisjon av oppmålingsforretning.
  • Situasjonskart – her skal det fremgå hvordan man ønsker å dele. Atkomst til tomten og vann- og avløpsledninger må tegnes inn. Situasjonskart er gebyrbelagt, og kan bestilles via Nesodden e-Torg.
  • Tiltaket må nabovarsles. Gjenpart av nabovarsel og kvittering for nabovarsel må sendes inn sammen med søknaden. eNabovarsel (elektronisk nabovarsel via Altinn) eller Naboliste med ferdig utfylte skjemaer for nabovarsel kan bestilles via Nesodden e-Torg.

Saksgang og vilkår

Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler i saken, orienterer vi om dette. Trenger søknaden behandling/uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse. Søkes det om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12.

Vedtak etter plan- og bygningsloven

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Vedtaket stiles til søkeren med kopi til eventuelle parter som har hatt innsigelser til søknaden.

Følgende vilkår må være oppfylt:

  • En fradeling må være i henhold til gjeldende arealplan.

  • Tomtens form og størrelse må være skikket til bebyggelse. Gjelder både ny tomt og avgivertomten.

  • Ny (og gammel/eksisterende) tomt må være sikret lovlig atkomst og avkjørsel til offentlig vei.

  • Ny (og gammel/eksisterende) tomt må være sikret lovlig bortledning av avløpsvann.

Oppmålingsforretning etter matrikkelloven

Når delingstillatelse blir gitt, rekvisisjon om oppmålingsforretning er mottatt og eventuelle vilkår for delingen er oppfylt, måles eiendommen opp. Hjemmelshaver og eierne til tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel minst to uker før oppmålingsforretningen finner sted. Det føres en protokoll der det framgår hvem som møtte, om det var enighet/uenighet i påviste grenser og eventuelt andre forhold som kom opp under oppmålingsforretningen.

Eiendommen føres inn i matrikkelen og tinglyses

Etter oppmålingsforretningen føres den nye eiendommen (ny matrikkelenhet) inn i matrikkelen og oversendes til Statens kartverk for tinglysing sammen med evt. nødvendige erklæringer.

Når den nye eiendommen (matrikkelenheten) er tinglyst, skriver kommunen ut et matrikkelbrev som sendes den som har rekvirert fradelingen.

Gebyr

Arbeidet med en delesak er gebyrbelagt. I tillegg kommer tinglysningsgebyr.