Tilskuddsordninger

 

 

  

 

Aktivitetstilskudd

Nesodden kommune gir aktivitetstilskudd til lag og foreninger som arbeider for fritidstiltak for barn og unge. Støtten skal stimulere til aktiviteter for aldersgruppen 5-19 år. De skal bygge på individuelt medlemskap og være åpne for alle. Den som søker må ha mer enn 5 medlemmer. Som medlemmer regnes registrerte medlemmer pr. 31.12. foregående år, som har betalt kontingenten.  Les mer og søk om aktivitetstilskudd her.

 

Søknadsfrist

Frist for å søke aktivitetstilskudd er 1. oktober 2022. Søknadsfristen må være levert innen kl. 24.00 denne datoen. Søknader etter kl. 00:00 blir ikke vurdert. Siste års reviderte regnskap og årsmelding skal følge søknaden.  Til søknadsskjema for aktivitetstilskudd
 

Kulturtilskudd

Kulturtilskuddet skal bidra til økt aktivitet for Nesoddens innbyggere og stimulere til samarbeid som involverer flere lag og foreninger. Kulturtilskuddet kan også brukes til å utløse andre eksterne midler.  Retningslinjer for kulturtilskudd

 

Rapporteringsskjema for tilskudd til kulturelle prosjekter

Kommunen kan kreve at de som mottar støtte viser hvordan stønadsmidlene er brukt. Kravet vil i så fall bli knyttet direkte til bevilgningsvedtaket. Til rapporteringsskjema kulturelle prosjekter.

 

Til søknadsskjema - Kulturelle prosjekter

Søknadsskjema for kulturelle prosjekter 2023.

Festivalmidler

Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2023 å bevilge 100.000 kr. til en festival eller et kulturarrangement.

Mulighet til å søke tilskudd retter seg mot frivillige organisasjoner, lag, foreninger og andre aktører i Nesodden kommune. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men må ha eget organisasjonsnummer. Ordningen skal bidra til å skape spennende og gode opplevelser innenfor kunst og kultur.

Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2022 vedtatt å endre innretning på midler knyttet til Kulturisten. Bevilgningen på 200.000 kr. skulle gå til kulturarrangementer/festivaler og Nesodden kommune skal ikke ha planleggings- eller gjennomføringsansvar. Lokale kulturaktører kunne søke på midlene som kan benyttes til ett- eller flere arrangementer og merkenavnet «Kulturisten» skulle benyttes. 

Tilskuddsordningen skulle ha som formål å fremme festivalen lokalt som kulturell møteplass, og styrke festivalen som profesjonell arena for formidling og opplevelse av kunst og kultur. I tillegg skal festivalen ivareta opplevelser for barn og unge. Tilskuddsordningen retter seg mot frivillige organisasjoner, lag, foreninger og andre aktører som driver kunst- og kulturaktiviteter i Nesodden kommune. Les mer om tilskudd festivalmidler her.

Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2023 å nedskalere bevilgningen til festivalmidler til et årlig arrangement. Rammen er 100.000 kr. og innretning på tildelingen er ikke bestemt på nåværende tidspunkt. 


Kontakt oss

Har du spørsmål om tilskuddsordningene, ta gjerne kontakt med oss.
Aktivitetstilskudd
E-post: Martin.Lundquist@Nesodden.Kommune.No
Telefon: 908 78 908


Kulturtilskudd og Festivalmidler
E-post: steinar.dahlen@nesodden.kommune.no
Telefon: 478 26 007