Tiltak i eller ved sjø samt tiltak som kan ha innvirkning på Forsvarets eller Kystverkets anlegg eller virksomhet

En rekke tiltak krever tillatelse fra kommunen etter havne- og farvannsloven, i tillegg til plan- og bygningsloven. Noen tiltak krever også tillatelse fra Kystverket.

Hvilke tiltak er søknadspliktige etter havne- og farvannsloven?

 

Alle typer tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet, krever tillatelse fra myndighetene. Dette gjelder også tiltak på land hvis disse påvirker sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet.

 

Tiltak som kan ha innvirkning på Forsvarets eller Kystverkets anlegg eller virksomhet, krever også tillatelse fra Kystverket.

 

Eksempler på tiltak som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven (listen er ikke uttømmende):

 • Bygging av kaier, brygger og moloer
 • Etablering av akvakulturanlegg
 • Bygging av bruer
 • Fortøyningsanlegg
 • Opplag av fartøy 
 • Legging av ledninger og rør i sjøen
 • Etablering av luftspenn
 • Mudring og dumping
 • Andre tiltak som kan hindre eller vanskeliggjøre annen bruk eller viktig ferdsel. Dette kan også gjelde tiltak som ikke er fysiske anlegg, for eksempel et båtrace.

Det avgjørende er altså om tiltaket kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet.

 

Hvor skal søknaden sendes?

 

Søknaden skal sendes til kommunen til post@nesodden.kommune.no hvis tiltaket er innenfor området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven.

 

Hvis tiltaket er i forvaltningssonen til hovedleder og bileder, skal søknaden sendes til Kystverkets regionkontor. Nesodden kommune hører under Kystregion Sørøst:


Kystverket Sørøst, Postboks 1502, 6025 Ålesund, e-post: post@kystverket.no

 

Se oversikt over myndighetsfordelingen mellom kommune og Kystverket.

 

Hva skal søknaden inneholde?

 

Søknader som skal sendes til kommunen skal inneholde:

 

 1. Ferdig utfylt søknadsskjema om tillatelse i henhold til havne- og farvannsloven (PDF, 198 kB) (I søknadsskjemaet finner du også en veileder til hva søknaden skal inneholde.)
 2. Siden tiltaket også er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, må du i tillegg fylle ut søknadsskjemaet: «Søknad om tillatelse til tiltak» (blankett 5174) eller «Søknad om tiltak uten ansvarsrett» (blankett 5153). Relevante vedlegg skal også følge med søknaden. Se veiledning til komplett byggesøknad her
 3. Situasjonskart bestiller du herTiltaket skal tegnes inn nøyaktig med posisjoner i WGS 84.

 

 

 

Søknader som skal sendes til Kystverket:

Se mer informasjon på Kystverkets nettsider.

 

Forholdet til vedtatte arealplaner

Tillatelse til tiltak kan ikke gis i strid med vedtatte arealplaner uten at kommunen har gitt dispensasjon. Kommunen behandler dispensasjonssøknaden etter plan- og bygningsloven samtidig med søknaden etter havne- og farvannsloven.

 

Her kan du finne kommunens vedtatte arealplaner:

 

Konsekvensutredning

Noen tiltak er av en slik art eller størrelse at det er nødvendig med en konsekvensutredning (se plan- og bygningsloven § 4-2).

 

Tillatelse fra andre myndigheter

Noen tiltak kan kreve tillatelse også etter annet lovverk, for eksempel tillatelse fra fylkesmannen. Det er derfor ikke alltid nok med en tillatelse etter havne- og farvannsloven før man setter i gang med tiltaket. Tiltakshaver har selv ansvaret for å finne ut om det nødvendig med tillatelse fra flere.

 

Saksbehandlingstid

6 uker ved fullstendig søknad.

 

Dersom det søkes om dispensasjon, er saksbehandlingstiden 6 måneder.

 

Klage

Du kan klage på vedtaket innen den oppgitte fristen, som vanligvis er tre uker.

 

Klagen skal sendes til det organet som fattet vedtaket. Her vurderes saken på nytt, og hvis vedtak opprettholdes, sendes saken til klageinstansen for endelig avgjørelse.

 

I de tilfellene hvor kommunen eller Kystverkets regionkontor har fattet vedtak i første instans, er det Kystverkets hovedkontor som skal behandle klagen. Hvis det er Kystverkets hovedkontor som har fattet vedtak i første instans, er det Nærings- og fiskeridepartementet som er klageinstans.

 

Kontakt byggesaksavdelingen

Merk henvendelsen med avdeling byggesak og send til post@nesodden.kommune.no

 

Mer informasjon

Veiledning om havne- og farvannsloven (Kystverket)