Bygge langs vei

Skal du sette opp bygning i nærheten av vei?

 

Da må du merke deg avstanden til veien.

Garasjebygg - tegning

 

Uregulert område

Skal du sette opp en bygning langs vei i uregulert område, må du ta hensyn til disse reglene (avstanden er målt fra midten av veien). Reglene fremgår av vegloven § 29:

  • 15 meter fra gang- og sykkelvei
  • 15 meter fra kommunal vei
  • 50 meter fra fylkesvei (som hovedregel, men avstanden kan også være mindre)
  • 50 meter fra riksvei (kan også være mindre, men også være opp til 100 meter)

 

Regulert område

Hvis det finnes en reguleringsplan for området, kan det være tegnet inn en nærmere byggrense mot vei i planen. Dersom det ikke er tegnet inn byggegrense mot vei i planen gjelder vegloven § 29, se ovenfor.

 

Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende?

 

Ligger eiendommen din langs offentlig vei, eller vei åpen for allmenn ferdsel, må du huske å sjekke hvilke bestemmelser som gjelder for avkjørsel og byggegrense for din eiendom.

 

Husk at ikke-søknadspliktige tiltak i byggesaksforskriften (SAK10) bare kan brukes forutsatt at det er i tråd med regelverket, med andre ord IKKE hvis bygningen plasseres innenfor byggegrense mot vei. Reglene gjelder heller ikke for avkjørsler.

 

Hvis eiendommen ligger langs offentlig vei, eller annen vei åpen for allmenn ferdsel, trenger du tillatelse eller uttalelse fra kommunen for:

 

  • Bygging av ny avkjørsel
  • Utvidet eller endret bruk av avkjørsel
  • Bygningers avstand fra offentlig vei
  • Anlegg av ledninger osv. over, under eller langs veien

 

Bygge garasje?

 

Hvis eiendommen er bebygd, har den i de aller fleste tilfeller allerede en godkjent avkjørsel. Bygger du en garasje utenfor byggelinjer og frisiktsoner langs veien, og bruker den samme avkjørselen som er der fra før, er det normalt ikke nødvendig å sende inn søknad til kommunen. Dette vil samtidig være avhengig av om tiltaket innebærer en betydelig økning av trafikk inn til tomten o.l.  Er du usikker, kan du sende e-post med spørsmål til oss på post@nesodden.kommune.no.

 

Husk at du ikke må plassere garasjebygget slik at biler og andre kjøretøy må rygge ut på veien. Du må også sørge for at oppstilling av kjøretøyet foran garasjeporten ikke hindrer sikten langs veien eller i avkjørselen, og ikke er til hinder for vedlikeholdet langs veien. Bil eller kjøretøy må ikke bli stående og sperre for trafikk på vei, fortau eller gang- og sykkelvei før de kan kjøre inn i garasjen.

 

Hvis du eventuelt ønsker å plassere garasjen nærmere enn det byggelinja tilsier, må du søke om dispensasjon fra byggegrensen. Ønsker du å flytte på den eksisterende avkjørselen, må du søke om endret avkjørsel.

 

Husk at du må ha godkjent avkjørsel for å bygge garasje.

 

Har du spørsmål?

Trenger du å snakke med noen i kommunen om dette så bestill en ringeavtale eller kort møte med Byggesaksveiledningen