Klage på vedtak i plan- og byggesaker

Etter forvaltningsloven kan du som hovedregel klage på alle enkeltvedtak. Dette gjelder blant annet følgende vedtak:

  • Vedtak i byggesak
  • Vedtak i delesak
  • Vedtak om reguleringsplan
  • Dispensasjoner fra planer eller plan- og bygningsloven
  • Vedtak i saker om grensejustering eller arealoverføring

 

Hvem kan klage?

Du kan klage på enkeltvedtak i plan- og byggesaker hvis du er part i saken eller har «rettslig klageinteresse» (se forvaltningslovens § 28). Part i saken er den vedtaket retter seg mot, som regel er det den som har søkt. Rettslig klageinteresse innebærer at din interesse i saken må kunne sies å være av en slik art og styrke at det er rimelig at du har klagerett. Kommunen må gjøre en konkret vurdering av klageinteressen dersom det oppstår tvil.

 

Hvordan klager du?

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunktet meldingen om vedtaket regnes å ha kommet fram til deg. Klagen må være postlagt før fristen går ut.

 

Klagen må:

  • Være skriftlig
  • Være begrunnet. Klagen bør også nevne eventuelle andre opplysninger som kan være avgjørende for kommunens vurdering
  • Angi hvilket vedtak du klager på. Vis gjerne til saksnummer og dato for vedtaket
  • Angi hvilke endringer du ønsker
  • Være undertegnet av klageren

 

Klagen sendes til:

post@nesodden.kommune.no

 

eller

 

Nesodden kommune

Postboks 123

1451 Nesoddtangen

 

Saksgang

Klagen blir først behandlet av plan- og teknikkutvalget i kommunen. Hvis utvalget mener at vedtaket ikke skal endres, sendes klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig vurdering. Les mer om Fylkesmannen som klageinstans

 

Selv om det er klagerett kan vedtaket du har klaget på vanligvis gjennomføres med en gang. Du kan søke om å få utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Kommunen avgjør om det er grunnlag for å utsette iverksettelsen, og denne beslutningen kan du ikke klage på (se forvaltningslovens § 42 )

 

Kommunen tar ikke gebyr for behandling av klager.

 

Lovverket knyttet til klage på vedtak finner du i forvaltningslovens kapittel 6.