Jeg skal bygge et lite tiltak. Må jeg søke?

Har du lyst til å bygge et mindre tiltak på din eiendom er det noen ting du må vite først. Det første du må finne ut av er om du har en eiendom som er uregulert, altså der det bare er kommuneplanen som gjelder, eller om eiendommen har blitt regulert gjennom en områderegulering eller detaljregulering. Dersom eiendommen har blitt regulert så har den fått spesifikke bestemmelser som gjelder for eiendommen. Dette blir viktig for å vite om du kan gjøre noen ikke-søknadspliktige tiltak på din eiendom. Husk på at du alltid er ansvarlig for byggearbeider på din eiendom, og at det er i tråd med plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommuneplanen, reguleringsplaner og kommunale vedtekter.

 

For uregulerte områder gjelder kommuneplanen § 3 om at området i må reguleres før man bygger, og som alternativ må man søke om dispensasjon fra reguleringskravet. Det er dog ikke nødvendig om å søke om dispensasjon fra kommuneplanen for en 15 m2 stor bod. NB! Dette gjelder ikke hvis du har en eiendom som ligger i et område som er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF). I så fall gjelder kommuneplanen § 32. Disse LNF-områdene skal ikke reguleres, og der er det byggeforbud for alt som ikke er til landbruksdrift eller stedbunden næring.

 

Det er først når du har satt deg inn i hvilke regler som gjelder for din eiendom du kan ta stilling til om du kan gjøre et ikke-søknadspliktig tiltak.

Se hva du kan bygge eller gjøre om på eiendommen din uten å søke kommunen om tillatelse

Vil du endre bruken av et rom i boligen din?

Hva er en bruksendring?

Uregulert område avsatt til boligbebyggelse

Du kan sette opp uthus på inntil 15 kvadratmeter pr. eiendom i uregulert område uten at du trenger å søke om dispensasjon for dette. Du kan lese mer om dette i den gjeldende kommuneplan § 3. Se lenke til kommuneplanen ovenfor.

 

Viktig å passe på før du bygger:

Følger du lover og regler?

Du må selv sørge for at det du ønsker å bygge er i samsvar med plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17). Du må også passe på at tiltaket ikke kommer i konflikt med annet regelverk, som for eksempel naturmangfoldloven og lov om kulturminner.

 

Vær obs på at dette også gjelder om det du skal bygge er unntatt fra søknadsplikt. For tiltak som er unntatt søknadsplikt må du også selv passe på å hente inn nødvendige uttalelser og samtykke fra andre myndigheter der det er nødvendig.

 

Hvis eiendommen grenser mot offentlig vei og det ikke er vist byggegrense mot vei i reguleringsplanen, gjelder veilovens byggegrenser (15 meter fra kommunal vei og 50 meter fra fylkes- og riksvei). Dersom du allikevel vil plassere tiltak i byggegrensen må du først søke om dispensasjon fra byggegrense mot vei.

 

Følger du arealplanene for din eiendom?

Når du skal bygge må du følge de planene som gjelder for området ditt. Du må sørge for at du ikke bygger i strid med planenes formål, utnyttingsgrad, byggegrenser, bestemmelser for avstander og høyder, krav til utforming (tilpasning til omgivelsene) osv. Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg må tiltaket avklares med kommunen.

 

Tiltak som er i strid med plan- og bygningsloven eller reguleringsplan er alltid søknadspliktig, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1. Det betyr at tiltaket er avhengig en dispensasjonssøknad.

 

Planene for din eiendom finner du i kommunes kartløsning for reguleringsplaner PlanInnsyn, eller i kommunens kartportal Follokart.

 

Les mer om grad av utnytting

 

Ligger det ledninger i grunnen?

Et vilkår for å kunne oppføre en bygning uten søknadsplikt er at bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger i grunnen. Det er derfor viktig at du setter deg inn i tegninger og tillatelser som er gitt for eiendommen, samt kartgrunnlaget. Kommunen har ikke en fullstendig oversikt over alle stikkledninger for vann- og avløp. Saksbehandlere for vann- og avløp kan kontaktes for informasjon om offentlige vann- og avløpsledninger. Regelen for plassering av tiltak er at tiltaket ikke får plasseres nærmere enn 4 meter til kommunal vann- og avløpsledning. Må man allikevel plassere må man ha egen avtale med virksomhet for infrastruktur og vannmiljø.
 

Bygningen må heller ikke plasseres direkte over andre ledninger. Det anbefales at bygningen plasseres med en avstand til ledninger som gjør det mulig med vedlikehold og reparasjon av ledningene.

 

Snakk med naboen

I de tilfeller der plan- og bygningslovgivningen har gitt unntak for nabovarsling, kan det allikevel være smart å informere naboen om tiltaket/bygningen.

 

Meld fra når bygget er ferdig

Når du har satt opp en garasje, et tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen, slik at det du har bygget blir tegnet inn i kommunens kartdata.

 

Meld fra til kommunen at bygget er ferdig