Kommunedelplaner for tema eller fagspesifikke områder

En temaplan er en strategisk plan som omhandler et spesifikt tema eller fagområde. Noen temaplaner vil være sektorovergripende og gir føringer for hele organisasjonen, slik som for eksempel kommunens arbeidsgiverpolitikk. Andre temaplaner gjelder for et avgrenset tjenesteområde eller fagområde. Temaplaner bør ha et tilsvarende tidsperspektiv som kommuneplanen (minst 12 år). Revidering av den enkelte temaplan blir vurdert i forbindelse med planstrategien hvert fjerde år. Kommunen kan følge plan- og bygningslovens prosess for å lage temaplaner, temaplanen vil da være en kommunedelplan. Det er ikke et krav å følge prosessreglene i loven, men temaplanen vil da kun hete temaplan eller strategi.

 

I Nesodden kommune er det både temaplaner som er behandlet etter prosessreglene i plan- og bygningsloven og som ikke er det.

Kommunedelplan for kulturminner og bevaring 2021 - 2025

 

Strategi for aldersvennlig stedsutvikling og universell utforming