Arealplanlegging

Hva er en arealplan?

En arealplan er en offentlig vedtatt plan som gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates.
 

En arealplan består av:

 • Et plankart med symboler og farger som viser hvor boliger, veier, forretninger, idrettsanlegg osv. skal ligge.
 • Planbestemmelser som gir nærmere bestemmelser om arealbruken, utforming av bygninger, miljøkrav, parkering osv.
 • En planbeskrivelse som forklarer formålet med planen, hovedinnhold og virkninger.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Det vil si at den må følges. Det skal alltid være laget en reguleringsplan før kommunen kan gi tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider, og andre tiltak som kan få store konsekvenser for miljø og samfunn. Reguleringsplaner utarbeides og behandles etter plan- og bygningsloven.

 

Det finnes ulike typer arealplaner, og flere kan gjelde for din eiendom. Hvis du skal bygge noe på din eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil arealplanen(e) gi deg svar på hva som tillates og ikke. 

Det er kommunestyret i Nesodden kommune som vedtar reguleringsplaner. En vedtatt reguleringsplan er juridisk bindende. Det betyr at bygging eller andre tiltak som er i strid med planen ikke er tillatt, med mindre kommunen gir dispensasjon.

Typer arealplaner:

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene.

 

Mer om Kommuneplanen

 

Kommunedelplan

En arealplan for et avgrenset geografisk område av kommunen (for eksempel et tettsted) eller et avgrenset tema (for eksempel kulturminner eller samferdsel). Kommunedelplaner utdyper og supplerer kommuneplanens arealdel.

 

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er en plan for arealbruken innenfor et nærmere avgrenset område. Det finnes to ulike typer reguleringsplaner. Begge har samme krav til utredning og behandling.

 

1. En områderegulering er en plan som styrer utviklingen i et større område. En områdeplan kan ofte sette krav til utarbeidelse av detaljregulering for mindre deler av planområdet.

2. En detaljregulering tar for seg mindre områder eller enkelte tomter og gir ofte mer spesifikke føringer for hva som kan bygges, enn en områderegulering. Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til en detaljregulering, men det er fagkyndige som må utarbeide planforslaget.

En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne. Du kan komme med innspill i to runder i planarbeidet: Når planarbeidet starter (ved varsel om oppstart) og når forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn). I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet. Planarbeidet kunngjøres også i lokalavisen og på kommunens hjemmeside.

 

Mer om regueringsplaner

 

På siden Arealplaner får du en oversikt over gjeldende planer i kommunen og planer under arbeid. Du finner også planene i kommunens planregister.

 

Mer informasjon om planlegging

Regjeringens side om planlegging

Kort veiledning til planlegging etter plan- og bygningsloven

Flomplan Nesodden kommune (PDF, 6 MB)

Radon i arealplanlegging (Statens strålevern)

 

Utvikling av Tangen sentrum
Om reguleringsplaner og planarbeid

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en plan for arealbruken innenfor et nærmere avgrenset område. Den består av et kart med tilhørende bestemmelser. Det skal alltid være laget en reguleringsplan før kommunen kan gi tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider, og andre tiltak som kan få store konsekvenser for miljø og samfunn.

En reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering eller detaljregulering.

 

Reguleringsplaner utarbeides og behandles etter plan- og bygningsloven.

 

Det er kommunestyret som vedtar reguleringsplaner. En vedtatt reguleringsplan er juridisk bindende. Det betyr at bygging eller andre tiltak som er i strid med planen ikke er tillatt, med mindre kommunen gir dispensasjon.

 

Hvem kan utarbeide reguleringsplaner?

Plan- og bygningsloven slår fast at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige og gis en entydig og forståelig form (§ 12-3). Engasjer fagkyndig konsulent dersom du skal utarbeide reguleringsplan og ikke selv er kvalifisert.

 

Er du fagkyndig og skal utarbeide et planforslag, finner du mer informasjon om dette her

 

Hvor finner jeg reguleringsplaner?

Du finner både gjeldende reguleringsplaner og planer under arbeid i Arealplaner.

 

Slik foregår planarbeid

Når det skal lages en reguleringsplan for et område, stiller plan- og bygningsloven krav til hvordan dette arbeidet skal foregå.

 

1) Oppstart

Før planarbeidet starter opp må forslagsstiller ha et møte med kommunens planavdeling. I oppstartsmøtet gir kommunen rammer og føringer for planarbeidet.

 

2) Varsling

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Det gjøres gjennom annonse i Akershus Amtstidende, informasjon på kommunens nettsider og brev til aktuelle høringsinstanser og berørte parter som grunneiere og naboer.

 

3) Planforslag

Forslagsstiller lager et planforslag med utgangspunkt i rammene og føringene fra kommunen, og innspillene som har kommet i forbindelse med varslingen.

 

Planforslaget sendes deretter til kommunens planavdeling. Planavdelingen gjennomgår det innsendte materialet og forbereder saken for politisk behandling (førstegangsbehandling i plan- og teknikkutvalget).

 

4) Førstegangsbehandling

Ved førstegangsbehandlingen i plan- og teknikkutvalget foreligger det et konkret forslag til reguleringsplan. Forslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, med tilhørende vedlegg. I tillegg har kommunens planavdeling skrevet et saksfremlegg eller en saksutredning som beskriver planforslaget.

 

Planforslaget behandles av plan- og teknikkutvalget. Forslaget blir enten lagt ut på høring, bearbeidet eller avvist.

 

5) Offentlig ettersyn (høring)

I høringsperioden blir alle berørte varslet, og kan komme med innspill til planen. Høringsfristen skal være minst seks uker.

 

6) Annengangsbehandling

Når høringsfristen har gått ut, gjøres eventuelle endringer og justeringer i planen. Kommunens planavdeling forbereder så saken til ny behandling i plan- og teknikkutvalget, før den deretter legges fram for kommunestyret.

 

7) Vedtak

Kommunestyret vedtar reguleringsplaner.

 

8) Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Når en reguleringsplan er vedtatt, blir dette kunngjort i Amta og på kommunens nettsider. Kommunen sender også brev til aktuelle høringsinstanser og berørte parter som grunneiere og naboer.

 

9) Klagerett

Det er mulig å klage på en vedtatt reguleringsplan. Les mer om hvem som har rett til å klage, og fremgangsmåten i klagesaker.

 

Du kan påvirke planprosessen

Du kan være med på å påvirke arbeidet med en reguleringsplan flere ganger underveis i prosessen. Informasjon om hvordan du kan gi dine innspill finner du her: Si din mening i plansaker.

 

 

Endring av reguleringsplan

Generell informasjon om endring av reguleringsplaner

En reguleringsplan er gyldig til den blir erstattet av en ny plan eller blir opphevet. Dersom du ønsker å endre en vedtatt reguleringsplan, må du søke om dette til kommunen.

Det finnes ulike type endringer som behandles ulikt. Grensegangen mellom disse er et skjønnsspørsmål som vurderes og fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle.

Større endringer

Større endringer følger samme prosess som ved ved en ny detaljregulering. 

Mindre endringer

Mindre endringer som er i samsvar med hovedtrekkene i reguleringsplanen, behandles etter plan- og bygningsloven § 12-14.  Dette heter "reguleringsendring ved forenklet prosess", tidligere kjent som mindre endring/mindre vesentlig endring. Endring følger i utgangspunktet de samme reglene som ved utarbeidelse av detaljregulering. For noen reguleringsendringer er det lagt opp til en enklere prosess, etter plan- og bygningsloven §12-14. Dette gjelder endringer som:

 • I liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen
 • Ikke går utover hovedrammene i planen
 • Ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder

 

Det vil si at reguleringsendringen ikke må gå utover hovedtrekkene i planen på en måte som forutsetter nytt offentlig ettersyn. Endringen kan ikke ha nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Administrativ endring kan behandles av kommunedirektør eller den kommunedirektøren har gitt delegert myndighet. 

 

Varsel til berørte

Før søknad om reguleringsendring kan sendes til kommunen skal forslagsstiller sende planlagt endring til uttalelse til eiere/festere av eiendommer som endringen direkte angår, og andre parter som saken gjelder (nabovarsel). Offentlig myndigheter som Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken bør også få mulighet til å uttale seg. I varselbrevet skal det fremgå klart hvilke planendringer som foreslås. Frist for uttale er minimum 3 uker.

 

Søknad til kommunen skal inneholde følgende:

 • Søknad (tekst med beskrivelse av hva som ønskes endret – med begrunnelse)
 • Kopi av nabovarsel
 • Liste over alle naboer og gjenboere
 • Kopi av innkomne merknader, og forslagstillers kommentar til disse
 • Forslag til endringer som ønskes i plankart (i SOSI-fil og PDF) og/eller bestemmelser.

Dokumentene skal oversendes i digitalt format til post@nesodden.kommune.no


Hva må være egen fil?

 • Vi må ha én fil for hvert dokument som skal sendes inn.
 • Hver tegning må registreres for seg.
 • God navnsetting av filer gjør registreringsarbeidet vårt mye enklere.

 

Det er ikke krav til å avholde oppstartsmøte, men det kan avholdes dersom planavdelingen eller forslagstiller anser at det er behov for det. Det anbefales å holde oppstartsmøte dersom det er tvil om endringen kan behandles etter forenklet prosess.

Se hvilke planer som gjelder for din eiendom

Planinnsyn er kommunens kartløsning for arealplaner (kommuneplan og reguleringsplaner). Her kan du se hvilke planer som gjelder for området du er interessert i, og du finner informasjon om planer som er under arbeid. I Planinnsyn kan du også følge arbeidet med planene steg for steg, og du kan på en enkel måte komme med dine innspill til planarbeidet.  
 

Til arealplaner

 

Hvordan finner jeg en plan på siden 'arealplaner'?

Det er flere måter du kan finne planene som gjelder i ditt område:

 1. Når du er på siden kan du søke etter adresse eller gårds- og bruksnummer. 
 2. Du kan søke på plannavn eller planident (plan-ID).
 3. Du kan lete gjennom avansert filter der du kan huka av for å gjøre søket smalere.

 

 

Arealplaner under arbeid

Kommunedelplaner:

 • Kommunedelplan for kulturminner og bevaring

 

Områdeplaner:

 

 

Reguleringsplaner:

Planer som gir grunnlag for etablering av gang- og sykkelveg (jfr. Trafikksikkerhetsplanen):

 

Reguleringsplaner initiert av private aktører

Kommunen har ansvar for å følge opp private aktører i arbeidet med reguleringsplaner. For tiden foregår følgende planarbeider:

 

Reguleringsendring:

 

Annet

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til planprogram for regulering av ny fylkesveg 156 mellom Bråtan og Tusse i Frogn kommune. Dette vil bli ny hovedadkomst til Nesodden og Nordre Frogn. Les mer om prosjektet på nettsidene til Frogn kommune.

 

For informasjon om fremtidige planer se kommunens planstrategi.

 

Si din mening i plansaker

Kunngjøringer fra plan, bygg og geodata

Kunngjøringer og høringer fra virksomheten plan, bygg og geodata publiseres på kommunens hjemmeside under fanen kalt "HØRING/KUNNGJØRING". Kunngjøringstekstene publiseres også under "Nesodden kommune informerer" i Akershus Amtstidende. Det er ikke tilgjengelige fysiske kopier av saksdokumenter tilgjengelige på grunn av koronapandemien. Hvis du ønsker en fysisk kopi av sakens dokumenter kan du ta kontakt med sentralbordet i Nesodden kommune enten på telefon eller på e-post. 

 

Innspill/merknader til planforslagene sendes til:
 

E-post:

Alle formelle henvendelser til kommunen på e-post skal sendes kommunens postmottak på adressen: post@nesodden.kommune.no

 

Postadresse:

Nesodden kommune
Plan, bygg og geodata
Postboks 123
1451 Nesoddtangen

 

 

E-post - Offentlig tilgjengelig

E-poster blir, som annen brevpost, registrert og behandlet som saksdokumenter i samsvar med lover og forskrifter. Dette betyr blant annet at du må regne med at innholdet i din melding blir offentlig tilgjengelig, med mindre den inneholder opplysninger som gjør at dokumentet blir unntatt offentlighet, f. eks. fordi det inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt. For at e-posten skal bli registrert og behandlet som et saksdokument og gitt et svar, må det oppgis fullt navn og adresse.

Se hvilke planer som gjelder for din eiendom

 

 

Når kan du påvirke reguleringsplanen?

Du kan være med på å påvirke arbeidet med en reguleringsplan flere ganger underveis i prosessen:

 

1) Ved varsel om oppstart av planarbeid

Lag, foreninger, offentlige myndigheter og de som blir direkte berørt av planarbeidet (for eksempel grunneiere og naboer) blir varslet med brev når kommunen eller private aktører starter et reguleringsarbeid.

 

Oppstart av et planarbeid blir også kunngjort i lokalavisa Amta og på kommunens hjemmeside. Du kan påvirke planarbeidet ved å sende dine innspill. Innspillet bør si noe om følgende:

 • Ivaretakelse av eiendom, byggemuligheter, tomtedelinger osv.
 • Kvaliteter i området du ønsker skal bevares
 • Muligheter som kan utvikles i området
 • Trusler mot området/uønsket utvikling

Fristen for å si sin mening i denne fasen er 4-6 uker. Innspillene som kommer inn danner grunnlaget for det videre arbeidet med planforslaget, og for saksfremstillingen som skal sendes videre til plan- og teknikkutvalget.

 

Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi et personlig svar til hver enkelt som sender inn innspill, men vi kommenterer innspillene samlet i når vi legger saken frem for plan- og teknikkutvalget.

 

2) Ved en eventuell høring av planprogram/konsekvensutredning

For reguleringsplaner med store virkninger for miljø eller samfunn skal det lages et planprogram. Planprogrammet skal forklare formålet med planarbeidet, informere om frister og deltakere i planprosessen, hvordan man kan påvirke, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger (se plan- og bygningsloven kapittel 4). For reguleringsplaner med store virkninger for miljø eller samfunn kan det også være aktuelt med konsekvensutredninger.

 

Forslaget til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsling av oppstart for planarbeidet. Du kan da komme med dine innspill til planprogrammet. Fristen for innspill er 6 uker.

 

3) Når planforslaget legges ut på høring og til offentlig ettersyn

Når forslaget til reguleringsplan er klart, legges det ut på høring og til offentlig ettersyn med en frist til å komme med uttalelser til planen. Fristen skal være minst 6 uker. Kommunen varsler dette med brev til de berørte, annonse i Amta og på kommunens nettsider. 

 

Du kan påvirke ved å gi din tilbakemelding på planforslaget. Tilbakemeldingen kan vise til tidligere innspill eller du kan ta opp nye forhold. Temaene kan være de samme som ble nevnt under punktet «Varsel om oppstart» over.

 

Tilbakemeldingene brukes i forbindelse med sluttbehandlingen av planen. Tilbakemeldingene skal kommenteres av den som utarbeider planen, og det må begrunnes hvorfor innspillet avvises eller tas til følge. Kommunen skriver deretter et saksfremlegg med kommunedirektørens anbefaling til plan- og byggesaksutvalget. Etter at planforslaget har vært til behandling i plan- og byggesaksutvalget, sendes den til kommunestyret for endelig vedtak.

 

Dersom det gjøres vesentlige endringer i planforslaget etter at det har vært på høring, kan det være aktuelt med en andregangsbehandling av saken. Dette innebærer en ny høringsrunde.

 

4) Når planen er vedtatt

Det er kommunestyret i Nesodden kommune som vedtar den endelige reguleringsplanen. Berørte parter får skriftlig beskjed om vedtaket. Vedtaket annonseres også i Amta og legges ut på kommunens nettsider.

 

For å kunne klage på en vedtatt reguleringsplan må du være part eller ha annen rettslig klageinteresse (se forvaltningsloven § 28). Rettslig klageinteresse innebærer at din interesse i saken må kunne sies å være av en slik art og styrke at det er rimelig å gi klagerett. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet meldingen om vedtaket regnes å ha kommet fram til deg.

 

Forvaltningsloven gjelder for all offentlig saksbehandling. I reguleringsprosessen kan du likevel bare klage etter at en plan er vedtatt, alle andre avgjørelser i prosessen er foreløpige (se plan- og bygningsloven § 1-9 om forholdet til forvaltningsloven og klage).

 

Les mer om å klage på vedtak

For fagkyndige

Er du fagkyndig og skal utarbeide et planforslag, finner du mer informasjon om dette her

Kontaktinformasjon planavdelingen

Kontaktinformasjon planavdelingen

Vi ønsker å yte best mulig service, og vi vil derfor gjerne være forberedt når vi snakker med deg. Det er en fordel om vi ved første henvendelse får avklart hva det gjelder. Vennligst ta kontakt med oss per e-post, da får vi mulighet til å undersøke henvendelsen din nærmere, og vil kunne gi deg bedre svar.

 

På torsdager er det åpent plankontor fra kl. 14 til kl. 15, men hvis du vil benytte deg av dette tilbudet må det avtales tid på forhånd. Selve møtet kan enten foregå på Tangenten, eller på Teams. Spørsmål må sendes skriftlig i forkant slik at saksbehandler kan gi et godt og utfyllende svar. Send en e-post til Nesodden kommune post@nesodden.kommune.no , eller til den enkelte saksbehandler nedenfor.

 

Avdeling plan telefon: 400 28 495, telefontid er mandag til fredag 12:00 - 14:00 - telefontid utgår torsdag i høstferien grunnet sykdom

 • Mille Astrup Rønning, avdelingsleder, mille.astrup.ronning@nesodden.kommune.no

 • Marit Askbo, arealplanlegger, marit.askbo@nesodden.kommune.no

 • Catherin Secher, avdelingsarkitekt, catherin.secher@nesodden.kommune.no

 • Thyra Fredrikke Grimstad, avdelingsarkitekt, thyra.grimstad@nesodden.kommune.no

 • Fride Holm, arealplanlegger, fride.holm@nesodden.kommune.no

 

Byggesaksavdelingen veileder deg i byggesaker, og hjelper deg å forstå hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom.

Oversikt over plan, bygg og geodatas ansvarsområde

 

Barnas talsperson i plansaker

Barnas talsperson, også kalt barnerepresentanten i plansaker, skal i tråd med rikspolitiske retningslinjer styrke barn og unges interesser i planleggingen. Plan- og bygningsloven skal bidra til å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging i kommunen.

Barnerepresentanten deltar i møter med kommunen og har møte- og talerett i plan- og byggesaksutvalget og kultur, miljø- og teknikkutvalget. 

Representanten gir også innspill og uttalelser til pågående planprosesser.

 

Tom Sammerud er barnerepresentant i Nesodden kommune, og kan kontaktes på epost: tom.sammerud@nesodden.kommune.no 

Kommunens instruks og rutine for barnerepresentanten kan leses her. (PDF, 90 kB)

I plan- og bygningsloven står det følgende:  

 

Plan- og bygningslovens § 3-3, tredje ledd:

«Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen

 

Plan- og bygningslovens § 5-1, andre ledd:

«Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er vedtatt i statsråd 1. september 1989. Det er disse retningslinjene som er grunnlag for hvordan kommunen ivaretar barn og unges interesser i planleggingen. Rundskriv T-2/08 inneholder retningslinjene, utdypende forklaring og veiledning.