Psykososialt kriseteam og innsatsgruppe i Nesodden kommune

Kriser, ulykker og katastrofer stiller store krav til hjelp og omsorg som gis til rammede i en akutt situasjonen og til den psykososiale oppfølgingen i tiden etter hendelsen. Nødetater, legevakt og kommunedirektør som kan anmode om bistand fra kommunens psykososiale kriseteam når det er behov for det.

 

Den kommunale innsatsgruppa for mennesker i kriser er et supplement til det ordinære hjelpeapparat, og kan være til hjelp i en tidsavgrenset periode. Innsatsgruppa bidrar med psykososial støtte og oppfølging av personer som har vært berørt eller utsatt for ulykker, kriser eller katastrofer. Dette er en ressursgruppe, som utover å bistå innbyggerne også vil kunne fungere som en ressurs for helsepersonell. Når ulykker og kriser inntreffer vet vi også at støtte fra familie, venner, kolleger, naboer og fastlegen er svært viktig.

Sammensetning

Innsatsgruppa består av fagpersoner i kommunen som har kompetanse til å møte barn, ungdom og voksne som uforutsett har kommet i en krisesituasjon. Medlemmene i gruppa har hjemmevakt med vakttelefon og vil alltid kunne rykke ut ved en hendelse. 

 

Hvilke hendelser utløser den kommunale innsatsgruppa?

Situasjoner av ekstraordinær karakter og/eller som berører et større antall personer kan utløse hjelp fra innsatsgruppa. Aktuelle hendelser kan være død, trusler, ulykker/nestenulykker, tilskuer/vitnesituasjon

 

Hvilken hjelp kan vi gi?

Innsatsgruppa kan blant annet bistå med å:

  • gi og koordinere psykososial førstehjelp når hjelp fra ordinært hjelpeapparat ikke er nok.
  • vurdere behov og følge opp
  • gi støttesamtaler i en tidsavgrenset periode
  • formidle hjelp til familiemedlemmer som er rammet og bor i andre kommuner
  • veilede og informere om hjelpetiltak