Orientering om bosetting av ukrainske flyktninger på Nesodden

Etter at Russland i februar invaderte Ukraina kom det på kort tid et stort antall flyktninger til Norge. Dette gjorde at det ordinære mottaksapparatet for flyktninger fikk store kapasitetsproblemer.

AMOT-plasser

Det ble derfor etablert en ordning med Alternativ mottaksplassering (AMOT) hvor det ble åpnet for at privatpersoner kunne innlosjere flyktninger som et alternativ til et ordinært flyktningmottak drevet av staten.

 

Nesodden kommune åpnet for bruk av AMOT–plasser, og i løpet av noen uker på våren ble det søkt om bosetting av flere flyktninger som allerede hadde kommet til familie og bekjente på Nesodden. Det oppholder seg også flere Ukrainske borgere som arbeider på Nesodden. Disse vil få innvilget kollektiv beskyttelse når deres arbeidstillatelser utløper.

 

Vi er nå i en fase hvor det sendes ut anmodninger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om bosetting av flyktninger i landets kommuner.

 

Antallet nye flyktninger som ankommer landet har avtatt betraktelig, og det er nå god kapasitet på de statlige flyktningmottakene. Det er verdt å merke seg at når man tilbyr sitt hjem som AMOT–plass påtar man seg også ansvaret for å ivareta flyktningene.

 

60 ukrainere er kommet

I Nesodden kommune har vi valgt å gi penger til livsopphold og oppfølging fra flyktningkonsulenter til tross for at man ikke har krav på dette. Slik situasjonen er nå, med god kapasitet på statlige mottak, oppfordrer vi ikke til å tilby sine hjem som AMOT –plasser, men heller vente på at flyktninger bosettes gjennom de ordinære ordningene.

 

Til nå har det ankommet 60 ukrainere som enten har fått eller vil få kollektiv beskyttelse i Norge, og som har en tilknytning til Nesodden. Vi har sendt anmodning til IMDI om at disse bosettes her. I tillegg venter vi på syv flyktninger som skal bosettes på Nesodden.

 

Det arbeides intenst med å finne egnede boliger som flyktningene kan leie. Mange har meldt på kommunens hjemmesider at de har ledige utleieboliger.

 

 

Stort frivillig engasjement

Vi ser også et stort frivillig engasjement i samfunnet, og tilbakemeldingene er at mange av flyktningene har funnet seg godt til rette og blitt tatt vel imot av klassekamerater, naboer og andre. Når flyktningene har fått vedtak om bosetting eller AMOT får de også arbeidstillatelse. Det er viktig å huske på at de likevel trenger skattekort og en bankkonto før de kan starte i arbeid, og dette tar også noe tid å få på plass.

 

Nesodden kommune ønsker å takke alle som bidrar til å ta imot og legge til rette for at flyktninger skal føle seg velkommen og inkludert i samfunnet vårt.