Skole, barnehage og SFO

 Dette gjelder fra 12. februar 2022

Råd og anbefalinger for barnehage, skole, SFO

  • Påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften og trafikklysmodellen ble opphevet 12. februar 2022.
  • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
  • Det vil fortsatt gjelde et krav om smittevern i skoler og barnehager, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og som setter krav om å at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges. Det vil fortsatt være spesifikke råd for barnehager og skoler knyttet til covid-19 i koronaveilederen på FHI.
  • Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet i hverdagen.
  • Råd til arbeidsplasser og virksomheter (FHI) vil være dekkende for smittevernråd til ansatte. Spesifikke smittevernråd knyttet til barnehager og skoler ivaretas med informasjon i koronaveilederen på FHI, under Råd om smittevern i skoler og barnehager.
  • Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder som angir anbefalte kontaktreduserende tiltak når smittesituasjonen i kommunen gjør at det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skoler og barnehager. Kommunen kan beslutte å bruke trafikklysmodellen dersom vilkårene i smittevernloven er oppfylt.

En mer normal skole- og barnehagehverdag (nyhetssak) 

Råd til foreldre som har barn med luftveisinfeksjon (PDF, 119 kB)

Kontakt oss

Barnehager
Ta kontakt med den enkelte barnehage om du har spørsmål
Kommunale barnehager
Private barnehager
 

Barne- og ungdomsskoler:
Ta kontakt med den enkelte skole om du har spørsmål.
Oversikt over barne- og ungdomsskolene på Nesodden


Nesodden kulturskole
kulturskolen@nesodden.kommune.no

Introsenteret
Telefon: 92015570/46917832
 

Nesodden videregående skole
Telefon: 66 96 42 00
nesoddenvgs@viken.no


Follo barne- og ungdomsskole
Telefon: 64 91 39 50
fbu.skole@nordrefollo.kommune.no
 

Barn, unge og familie (BUF)
Se kontaktinfo til BUF her