Fast leie av haller, gymsaler og svømmehaller.

Kultur og idrett ønsker å tilby lokaler til kultur/idrettslivet på Nesodden.
Fast leie (to skoleår): Søknadsfrist 15. februar, hvert annet år.

Sporadisk leie: Ta kontakt med den enkelte skole 

Prioritering

  • Barn og unge under 19 år prioriteres før voksne fram til kl. 21.00.
  • Hallidretter prioriteres i Bjørnemyr flerbrukshall, Nesoddhallen og i Bakkeløkka flerbrukshall:
  • Disse idrettene defineres som hallidretter: håndball, basket, turn, innebandy, volleyball, futsal, badminton og friidrett (Bjørnemyr flerbrukshall).
  • Tildelingen baserer seg på idrettslagenes medlemstall. I arbeidet med tildeling beregnes antall timer tildelt delt på antall medlemmer i laget.
  • Gymsaler fordeles mellom idrett og andre aktiviteter som krever stor plass.
  • Vannbaserte idretter prioriteres i svømmebassengene.
  • Søknad om å bytte tid til ny tildeling må begrunnes. Søkere som søker om mer tid enn i foregående periode må begrunne dette.
  • Tildelingen omfatter hverdager mellom klokken 16.00 - 23.00.
  • Tiden mellom klokken 18.00-21.00 vektes, da dette er den mest attraktive tiden.
  • Kultur og idrett har ansvar for utleie av haller, gymsaler, svømmehaller, garderober og dusj for hele skoleåret der ikke annet er avtalt.

Sakens gang

 

Søknad om leie av idrettshaller og gymsaler leveres på eget søknadsskjema innen 15.februar hvert annet år. Nesodden Idrettsråd (NIR) behandler søknadene og sender sitt forslag til fordeling til alle søkere innen 1.april.  Alle søkere kan uttale seg til dette forslaget innen 14 dager.

 

NIR sender sitt endelige forslag til fagsjef kultur og idrett. Fagsjef fatter vedtak til fordeling innen 1. juni.

 

Søknaden må skrives på kommunens skjema. Det kan du laste ned fra nettsidene våre. Søknader som leveres på andre skjemaer vil ikke bli behandlet. Alle foreninger søker som en helhet (ikke per lag i foreningen). Foreninger med flere ulike grupper, som Nesodden IF og Fagerstrand IF, bes å søke samlet for respektive gruppe.

 

Så langt det er mulig vil NIR i samråd med fagsjef forsøke å unngå store endringer fra tildeling til tildeling for den enkelte leietaker. Søknad om å bytte tid til ny tildeling må derfor begrunnes. Søkere som søker om mer tid enn foregående periode må begrunne dette.

 

I arbeidet med tildeling beregner NIR antall timer tildelt delt på antall medlemmer i laget. Dersom man har 100 medlemmer under 19 år og har fått 10 timer halltid er fordelingsfaktoren 10. Dersom et annet idrettslag har 200 medlemmer og har fått 10 timer halltid er fordelingsfaktoren 20. Sistnevnte idrettslag vil ha større muligheter for å få mer tid i tildelingsprosessen.

 

Foreninger med flere ulike grupper, som Nesodden IF og Fagerstrand IF, bes derfor å angi medlemstallet pr. spesifikk gruppe, som søker om tid.

 

I tillegg vektes tiden mellom klokken 18.00-21.00, da dette er den mest attraktive tiden. Dette gjøres for å sørge for at lagene får en mest mulig rettferdig fordeling.

 

Det er viktig at alle rubrikker i søknadsskjemaet fylles ut for å muliggjøre en mest mulig rettferdig fordeling av tid. Leietaker må inngå skriftlig leiekontrakt med kommunen. Først ved undertegnelse av kontrakt fås nøkkel til utleiested, dersom stedet ikke har egen tilsynsvakt.

Betaling

 

Generelt gjelder gratis leie på vanlige arbeidsdager. Gratis leie foritsetter aktiviteter hvor deltakerne er barn/ungdom under 19 år (minst 8 barn/unge). Ved leie av Bjørmemyr flerbrukshall, Nesoddhallen og Bakkeløkka flerbrukshall i helgene må derimot også de som leier til bruk for barn/unge betale leie.

 

Det må også betales leie for lokaler som blir stående tomme i den tiden foreningen har fått det til disposisjon dersom ikke leieforholdet er sagt opp minst 14 dager i forveien.
 

 

Prisene er pr. time. Prisene er satt av Kommunestyret og kan bli vedtatt endret i løpet av budsjettåret.

 

Bakkeløkka ungdomsskole inngang