Priser og gebyrer

Priser og gebyrsatser 2023

 

Endring i omregningsfaktor for beregning av forbruksgebyr for vann og avløp:

Kommunestyret vedtok 22.03.23 at omregningsfaktor for beregning av forbruksgebyr for vann og avløp skal følge anbefalte verdier i veileder fra Norsk vann.

Omregningsfaktoren endres derfor til 1,2 m3/m2 boligareal med tilbakevirkende kraft fra 01.01.2023.

Feiing

Det kommer frem i Merverdiavgiftshåndboken 2023 at Skatteetaten har tatt inn en endret tolkning i forhold til avgiftsbehandlingen av kommunale gebyrer for feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Fra og med 01.01.23 skal ikke kommunene lenger beregne merverdiavgift på gebyr for feiing og tilsyn.

Tilsynsgebyr og Feiing per pipe reduseres derfor fra 293 kr per år til 234,40 kr per år.