Priser og gebyrer

Priser og gebyrsatser 2022

De statlige satsene knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester ble ikke offentliggjort før etter at budsjettet var publisert.

 

Følgende satser gjelder for 2022:

   Korttidsopphold = kr 180,- / døgn

   Opphold Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter = kr 100 / dag

   Betalingssatser trygghetsalarm: Abonnementspris 0 - 2 G = kr 215 / per måned

   Praktisk bistand / hjemmehjelp:  Abonnementspris 0 - 2 G = kr 215 / per måned