Engangsgebyr for tilknytning til kommunalt vann og avløp

Engangsgebyr betales ved tilknytning (når igangsettingstillatelse er gitt) til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Gebyret betales pr. enhet, jfr. "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Nesodden kommune". Gebyrene er skilt mellom lav og høy sats. Prisene er oppgitt inkludert mva.

LAV SATS inkl. mva (basisgebyr)

Lav sats gjelder eiendom som har betalt opparbeidelseskostnader i henhold til plan- og bygningslovens § 18-1

Vann: kr 9 375,-
Avløp: kr 13 125,-

 

HØY SATS inkl. mva (basisgebyr + arealtillegg)

Høy sats gjelder eiendom som ikke har betalt opparbeidelseskostnader i henhold til plan- og bygningslovens § 18-1)

 

Vann: basisgebyr (kr 9 375,-) + arealtillegg (kr 30 x netto tomteareal m2) 
Avløp: basisgebyr (kr 13 125,-) + arealtillegg (kr 45 x netto tomteareal m2)

 

Netto tomteareal er det areal som er avsatt til byggeformål i kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplaner. I LNF-områder er nettoareal eiendommens totale areal. Netto tomteareal begrenses oppad til 2000 m2 pr. enhet.

 

Kontaktpersoner:

Avdelingsingeniør Øystein Myhrvold
Avdelingsingeniør Lars Rumohr Blingsmo