Kommunale avgifter for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing

 

Rammer for gebyrberegning

  • Gebyrene skal dekke kommunens totale utgifter til å drifte tjenestene (selvkost)
  • Kommunen setter av eller bruker av øremerkede fond for for å unngå store svingninger i gebyrene
  • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes
  • Gebyrene er er oppgitt inkludert mva.

 

Forfallsterminer:

  •     25. mars
  •     25. juni
  •     25. september
  •     25. desember                                                                      

 

Årsgebyrer vann og avløp

I Nesodden kommune er vann- og avløpsgebyrene todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk og pris pr kubikk. Forbruket måles med vannmåler. Avløpsmengde regnes lik vannmengde.

Vannmålerleie koster mellom 313 kr og 469 kr pr stk årlig for standard størrelser. Mer informasjon om vannmåler.

 

Gebyrsatser 2019 inkl. mva

Gebyr Vann Avløp

 

Forbruksavgift* 30,00 26,25
Abonnement næring 4 205 5 132
Abonnement tørrnæring 1 430 1 721
Abonnement bolig 1 430 1 721
Abonnement sommervann 717  
Gebyr for ikke avlest måler 1 636  


*OBS! Dersom du ikke har vannmåler blir forbruket stipulert. Se satser for stipulert forbruk.  
 

 

Engangsgebyr og midlertidige gebyr 

Engangsgebyr for tilknytning til kommunalt vann og avløp
 

Gebyr for midlertidig bruk av vann og avløp

 

 

Private avløpsløsninger

Arnkværn miljø og renovasjon Oslo AS er kommunens tømmeoperatør, og all tømming skal gå gjennom dette firmaet. Tømming kan bestiller på telefonnummer 953 02 300 eller epost oslo@va365.no

 

Gebyr for tømming av slam fra slamavskillere og tette tanker
 

Gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg

 

 

Renovasjon

Gebyr for renovasjon

 

 

Feiing

Feiegebyr

Lover og forskrifter

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974

Forskrift om Vann- og avløpsgebyrer, Nesodden kommune : Ikrafttredelse 01.01.16

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Nesodden kommune : Ikrafttredelse 01.02.08

Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Nesodden kommune : Ikrafttredelse 09.10.09.

Fant du det du lette etter?