Kommunale avgifter for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing

Rammer for gebyrberegning

  • Gebyrene skal dekke kommunens totale utgifter til å drifte tjenestene (selvkost)
  • Kommunen setter av eller bruker av øremerkede fond for for å unngå store svingninger i gebyrene
  • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes
  • Gebyrene er er oppgitt inkludert mva.

 

Forfallsterminer:

  •     25. mars
  •     25. juni
  •     25. september
  •     25. desember                                                                      

 

Vann- og avløpsgebyr

I Nesodden kommune er vann- og avløpsgebyrene todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk og pris pr kubikk. Forbruket måles med vannmåler. Mer informasjon om vannmåler. Avløpsmengde regnes lik vannmengde.
 

*OBS! Dersom du ikke har vannmåler blir forbruket stipulert.  
 

Gebyrsatsene for vann og avløp ligger tilgjengelig på kommunens hovednettside under fanen "Priser og avgifter".  

 

 

Tilknytningsgebyr (engangsgebyr) og midlertidig gebyr 

Ved tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett må det betales tilknytningsgebyr til kommunen. Hvor mye som skal betales i tilknytningsgebyr, varierer etter eiendommens størrelse.  

 

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet. (Vedtatt med hjemmel i Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn/kontroll av utslipp av avløpsvann i Nesodden kommune)

 

Private avløpsløsninger

Arnkværn miljø og renovasjon Oslo AS er kommunens tømmeoperatør, og all tømming skal gå gjennom dette firmaet. Tømming kan bestiller på telefonnummer 953 02 300 eller epost oslo@va365.no

Gebyr for tømming av slam fra slamavskillere og tette tanker
 

Lover og forskrifter

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974

Forskrift om Vann- og avløpsgebyrer, Nesodden kommune : Ikrafttredelse 01.01.16

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Nesodden kommune : Ikrafttredelse 01.02.08

Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Nesodden kommune : Ikrafttredelse 09.10.09.