Eiendomsskatt

Pengehus i hånden

Eiendomsskatt på verk og bruk samt næringseiendom

Nesodden kommune har siden 2004 hatt eiendomsskatt på verker og bruk, og fra og med 2014 ble det innført eiendomsskatt på næringseiendom. Det betyr at alle som eier verker, bruk eller næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen.

 

Skattesatsen i 2023 er 6 promille for næringseiendom og kraftnett og 5,5 promille for særskilt skattegrunnlag.

Om eiendomsskatten

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Da vedtas også skattesatsen og endelig beslutning på hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter  Eiendomsskattelovens § 7.


Øvrige eiendommer, som ikke fremkommer av eiendomskattekontorets liste, gis anledning til å søke innen 15. januar i skatteåret.

 

Obs! Fritak etter § 7 gis for ett år av gangen. Derfor skal alle eiendommer uansett takseres, selv om fritak er gitt for et år. Dette har blant annet sammenheng med at ordinær taksering bare skjer hvert 10. år.

 

Taksering

Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer som er skattepliktige. Ved nybygg, bruksendringer eller store endringer i eksisterende skattlagt eiendom, kan taksering gjennomføres i løpet av denne 10 års perioden. Det vil si at dersom det kommer et nytt næringsbygg oppført i 2017, skal denne takseres, men etter antatt 2014-verdi. Dette fordi øvrige næringsbygg ble taksert i 2014.

 

En politisk oppnevnt nemd tar endelig beslutning til skattetakstgrunnlaget etter forslag fra sakkyndige. Eiendomsskattetaksten skal i utgangspunktet være lik den verdien man kan få for eiendommen ved fritt salg, og det er kun den del av eiendommen som benyttes til næringsvirksomhet som skal medtas i taksten.

 

I tilknytning til takseringsarbeidet benyttes blant annet opplysningene i Matrikkelen (landets offisielle eiendomsregister).  Relevante opplysninger i Matrikkelen for takseringen er blant annet oppgitt bruksareal (BRA)ihht NS 3940 og bygningsdel med tak uten omsluttende vegger (BYA) ihht NS 3940. Der hvor opplysningene mangler må disse innhentes.

 


Kunngjøring

Nesodden kommune kunngjør innen 1. mars hvert år en skatteliste som viser hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens § 7. Lista legges ut i 3 uker på kommunens nettsider og i papirformat på Biblioteket i Tangenten - Nesodden kommunesenter.

 

Klage

Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig og sendt kommunen (se post- eller mail-adresse i bunnen av siden) innen 6 uker etter at skattelistene blir lagt ut.

 

Faktura

Kommunale eiendomsavgifter inkl. eiendomsskatt skal nå betales i fire avdrag: 25. mars, 25. juni, 25. september og 25. desember.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:


E-post: post@nesodden.kommune.no

Teamleder Gro Myklebostad telefon 95878171

Postadresse: Postboks 123, 1451 Nesoddtangen