Priser og avgifter

Priser og gebyrsatser for 2020, vedtatt i kommunestyret 12.12.2019.