Utvalg, råd og nemder i Nesodden kommune

Nesodden kommune har 4 faste utvalg som hver består av 9 folkevalgte. De faste utvalgene er politisk styringsgruppe for planer, viktige politiske saker og utviklingsarbeid som ligger under de respektive områdene sine. Utvalgene fatter vedtak i saker der de har fått delegert myndighet av kommunestyret, og avgir innstilling i saker som skal avgjøres i kommunestyret. Alle politiske møter er åpne for publikum, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt. 

  • Skole- og oppvekstutvalget 
  • Plan- og byggesaksutvalget 
  • Helse- og omsorgsutvalget
  • Kultur-, miljø- og teknikkutvalget

 

Nesodden kommune har tre lovpålagte råd som har rett til å uttale seg i saker som berører deres målgruppe. Rådene er valgt av kommunestyret, og består av representanter fra de respektive målgruppene. 

 

  • Eldrerådet 
  • Råd for personer med funksjonsnedsettelse
  • Ungdomsrådet

 

Du kan lese mer om ansvarsområdet til hvert enkelt utvalg i delegeringsreglementet.
 

Møtekalender og saksdokumenter