Møter i Kontrollutvalget 2017

Møter i Kontrollutvalget  
Kontrollutvalgets møter og saksdokumenter finner du også på FIKS sine hjemmesider.
 

Møter høsten 2017

Møtedato

Møtedokumenter

Møteprotokoller

05.09.17    
24.10.17    
05.12.17    

 

Møtedato

Møtedokumenter

Møteprotokoller

31.01.17

Møtetid:17:15

Møterom: Hasle i Tangenten

Møtet er åpent for publikum
i alle saker med mindre
saken er unntatt offentlighet.

Innkalling / sakspapirer

Saker til behandling:

1/17 Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 6. desember 2016

2/17 Forespørsel vedr kommunens ansvar ved framføring av kyststi

3/17 Erklæringer fra revisor

4/17 Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon i 2017

5/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016

6/17 Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan -reglementet

7/17 Orienteringssaker

Eventuelt

Protokoll
 

21.03.17

Møtetid:17:15

Møterom: Hasle i Tangenten

Møtet er åpent for publikum
i alle saker med mindre
saken er unntatt offentlighet.

Innkalling / sakspapirer

Saker til behandling:

8/17 Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 31. januar 2017

9/17 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av sykehjem

10/17 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om barn og

ungdoms psykiske helse

11/17 Orienteringssaker

Eventuelt

Protokoll
 

02.05.17

Møtetid:17:15

Møterom: Hasle i Tangenten

Møtet er åpent for publikum
i alle saker med mindre
saken er unntatt offentlighet.

Innkalling/sakspapirer

Saker til behandling:

12/17 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. mars 2017
13/17 Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016
14/17 KOFA-vedtak vedr. konkurranseutsetting av bygging og drift av omsorgsboliger
15/17 Orienteringssaker

Protokoll
 

20.06.17

Møtetid:17:15

Møterom: Hasle i Tangenten

Møtet er åpent for publikum
i alle saker med mindre
saken er unntatt offentlighet.

Innkalling/sakspapirer

16/17 Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 2. mai 2017
17/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet
18/17 Rådmannens oppfølging av rapport om kommunens møte med publikum
19/17 Revisjonsbrev nr. 2 og kommunens tilsvar
20/17 Revisjonens rapport per 30.04.17
21/17 Orienteringssaker

Protokoll