Kommunereform - politisk behandling

Reformarbeidet i kommunen ledes av en politisk arbeidsgruppe. Den politiske arbeidsgruppen er satt sammen med en representant for hvert parti representert i kommunestyret. Partiene melder inn medlem. Arbeidsgruppen ledes av ordfører. Følgende deltar (trykk på navnet for å sende e-post):

Sist endret 18.05.2016
 1. Kommunestyret tar revidert fremdriftsplan til orientering.
 2. Kommunestyret anbefaler at Oslo-utredningen og Nesodden/Ås/Frogn-utredningen offentliggjøres og inngår som del av Nesodden kommunes kunnskapsgrunnlag. Utredningene legges på høring samtidig med Nesodden kommunes egen utredning.
 3. Kommunestyret tar stilling til eventuell folkeavstemning i ekstraordinært kommunestyre 4.mai.
 4. Eventuell folkeavstemning avholdes uten forhåndsstemmeperiode og med kun en valgdag.
 5. Personer som er/fyller 16 år i 2016 og eldre, har stemmerett ved folkeavstemningen.

 

KST-061/15 VEDTAK

Kommunestyret godkjenner prosjektplan for utredningsarbeidet med kommunereformen, med følgende endringer/tillegg:

Under pkt. 2: Stryke to første setninger og heller skrive: Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform. Det forutsettes at før kommunestyret eventuelt vil vedta en sammenslåing med andre kommuner så må det være gjennomført en rådgivende folkeavstemning. At Nesodden består som kommune skal være et av alternativene. Det nedsettes et samtaleutvalg bestående av ordfører, varaordfører, 1 representant fra det tredje største partiet og rådmann. Partiet melder inn hvem som skal delta. Samtaleutvalget gjennomfører i utgangspunktet nabopraten der det er naturlig. Dersom nabokommunen stiller med en utvidet gruppe eller formannskap, vil Nesodden kommune benytte seg av arbeidsgruppen med alle 8 partier.

Kommunestyret i Nesodden

 • a. gir rådmannen fullmakt til å bestille en innbyggerundersøkelse, basert på et representativt utvalg, som skal vise innbyggernes preferanser i forhold til kommunereformen. Spørsmål fremlegges for den politiske arbeidsgruppa.
 • b. gir ordføreren fullmakt til å ta kontakt og holde kontakt med nabokommuner for å gjennomføre nabopraten.
 • c. gir arbeidsgruppen følgende mandat: Utvalget gis mulighet til å sondere og delta i utredninger knyttet til reformprosessen. Utvalget kan delta på arenaer hvor 19 kommunestruktur/kommunereform er tema for vedtak, samt gir orienteringer om fremdrift.
 • d. Utvalget får innstillingsrett til kommunestyret.  

 

Vedtak i Kommunestyret 4.12.14

 1. Kommunestyret ser ikke behovet for å gå inn i en felles utredning med Follokommunene, og ber rådmannen utrede en sak som belyser kommunereformen ut fra Nesoddens ståsted. Kommunestyret forutsetter at de kommunene som ikke deltar i Follorådets felles utredning kan benytte sin andel av Follorådets utredningsmidler til eget utredningsarbeid.
 2. Forslag til utredningstemaer skal legges frem for kommunestyret før arbeidet igangsettes.
 3. Arbeidet startes opp høsten 2014 og avsluttes rundt årsskiftet 2015/16. Siktemålet er vedtak senest våren 2016.
 4. Det må også tas hensyn til en god og egnet involvering av innbyggerne, eksempelvis gjennom folkemøter, meningsmålinger, rådgivende folkeavstemninger o.l.
 5. Arbeidet skal baseres på Stortingets forutsetning om at eventuell sammenslåing av kommuner skal være basert på frivillighet.
 6. Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe med følgende mandat: - Kartlegging av Nesodden kommunes utgangspunkt/ståsted i forkant av kommunereformen. - Kartlegging av konsekvenser for Nesodden kommune av kommunereformen, generelt og med utgangspunkt i ulike mulige konstellasjoner.
  1 b) Den politiske arbeidsgruppen settes sammen med en representant for hvert parti representert i kommunestyret. Partiene melder inn medlem, samt personlig varamedlem til ordfører.
  2) Arbeidsgruppen ledes av ordfører. Rådmannen stiller nødvendig sekretærhjelp til disposisjon.
  3) Kommunestyret holdes løpende orientert om utvalgets arbeid underveis gjennom delrapporter.