Kaupangrapporten - en økonomisk analyse av Nesodden kommune

Norske penger  - Klikk for stort bilde IstockPhoto

Et politisk Ad hoc-utvalg ble oppnevnt i desember 2015 med mandat å gjennomgå budsjett og økonomiplan. Målet var å legge fram forslag til tiltak som kan utvide kommunens økonomiske handlingsrom i den kommende økonomiplan.

 

Utvalget skulle avdekke mulige besparelser og områder med effektiviseringspotensiale på kort og lang sikt, samt legge fram konkrete forslag til tiltak. Ad-hoc utvalget engasjerte Agenda Kaupang for å gjennomføre en omfattende analyse.

På bakgrunn av Ad hoc-utvalgets innstilling vedtok kommunestyret 15.06.16 følgende føringer for økonomiplanarbeidet og budsjettprosessen 2017:

 

Årsbudsjett 2017

Rådmannen legger fram årsbudsjett med krav om 3 % netto driftsresultat fra årsbudsjett 2017 (herunder å ta sikte på å redusere netto driftsutgifter i størrelsesorden minst 12 millioner i løpet av økonomiplanperioden, ved å innføre sparetiltak innenfor tjenestene med høyest kostnadsnivå: Administrasjon, grunnskole, pleie- og omsorg.)

 

I dette arbeidet bør rådmannen blant annet:

  1. vurdere mulighetene for å praktisere bemanningsnorm og barnegruppestørrelse slik at det er nok voksne i alle barnehager, uten at ratio varierer mellom små og store barnehager. Det samme gjelder plasser pr. barnehagestyrer.
  2. legge fram tiltak for effektivisering av byggesaksbehandlingen fra sommeren 2016, både avvikling av etterslep og forbedring av rutiner
  3. gjennomgå boligtiltakene med sikte på reduserte kostnader
  4. kartlegge andelen administrativ bemanning av den totale bemanningen
  5. gjennomgå styringen av forvaltning, drift og vedlikehold med sikte på reduserte kostnader
     

 

I tillegg til dette ble det i Kommunestyret vedtatt at Rådmannen legger fram en liste over alle tjenester som ikke er lovpålagte, samt utrede SFO til selvkost.

 

Les Kaupang rapporten (PDF, 2 MB) her!

 

 

Behandlet i Formannsskapet og Kommunestyret

Ad hoc-utvalgets forslag til tiltak for å bedre kommunens framtidige økonomiske handlingsrom ble behandlet i Formannskapet 8. juni og i Kommunestyret 15. juni.

Publisert av Mette Marit Bratlie. Sist endret 06.03.2017