Forliksrådet i Nesodden kommune

Lovbok, hammer og briller - Klikk for stort bilde

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker, og er både en meklingsinstans og en domstol. Det er forliksrådets oppgave å finne en minnelig løsning mellom partene. Hovedregelen er at det ikke er anledning til å anlegge sak mot noen for tingretten før saken er prøvd løst i forliksrådet. 

 

Alle kommuner har et forliksråd. Det består av 3 valgte lekdommere og like mange varamedlemmer som kommunestyret har valgt for fire år av gangen.


Sekretariatsoppgavene til forliksrådet blir ivaretatt av politiet, som en sivil oppgave. I lensmannsdistrikt er lensmannen sekretær, i politidistrikt er det politistasjonssjefen og i namsfogddistrikt er det namsfogden som utfører sekretariatsoppgavene.
 

Den som ønsker å få en sak behandlet for forliksrådet, må betale et rettsgebyr. Den som taper saken blir som regel dømt til å betale sakens kostnader.

 

Møter/post - Nesodden forliksråd

Post til Nesodden forliksråd sendes sekretariatet som har adresse:
Follo politistasjon, postboks 3390, 1402 Ski.

Alle saker som skal behandles i forliksrådet sendes sekretariatet. Forliksrådets møter holdes på Nesodden.

  

Forliksrådet for periode 2017 - 2020 i Nesodden kommune:

Forliksrådet
Medlemmer Varamedlemmer
Mette Øverbye (H) -  leder
 

Vivi Bratli (AP)
 

Ole Solheim (MDG) 
 
Geir Flikke (H)

Karin Bjørnstad (SV)

Sigve Tingvik (FRP)

 

Sekretær i Forliksrådet : Joanna Zpis - Konsulent 

Follo politidistrikt