Felles klagenemnd

Hender i hverandre  - Klikk for stort bilde Istockphoto

Kommunestyret opprettet 03.02.2016 en felles klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28 annet ledd, med mindre annet følger av særlovgivningen eller myndigheten er delegert til et utvalg.

 

Klagenemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Medlemmene velges blant formannskapets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder for nemda jfr. kommuneloven § 10 pkt. 3.

 

NB! Klagenemndas møter er lukket for publikum, og holdes etter møter i formannskapet.
 

Politikere     Reglementer
 

Møteplan og saksdokumenter