Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Kommuneplanen for 2018-2042

 

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen, og beskriver og sammenfatter kommunens langsiktige mål. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

 

27. mars 2019 vedtok Nesodden kommunestyre kommuneplan for Nesodden 2018-2042. Arealdelen ble stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 08.06.2020.

 

 

 

.

Kommuneplanens samfunnsdel

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2042 (PDF, 732 kB) gir retninger og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv.

 

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er ikke juridisk bindende, men gir overordnede føringer for all kommunal virksomhet. 

 

 

 

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele kommunen. Arealdelen med planbestemmelser og plankart er bindende for framtidig arealplanlegging i kommunen.

 

Behovet for utbygging og vern vil endres over tid. Det samme kan gjelde prioriteringer i arealpolitikken og behovet for å se arealbruken i sammenheng med den øvrige planleggingen i kommunen.

 

Arealdelen skal være med på å sikre en langsiktig utvikling og forvaltning av areal, natur- og kulturmiljøressursene i kommunen.

 

Gjeldende arealdel er Kommuneplanens arealdel 2018–2042. Den fullstendige kommuneplanens arealdel kan sees og leses på Follokart Nesodden og i Kommunens planregister. Noen av de mest sentrale dokumentene i planen er: