Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplan

Figur som peker på rødt papir - Klikk for stort bilde

 

 

I den kommunale planstrategien gjør kommunestyret strategiske valg for utviklingen av kommunen og bestemmer hvilke planer som skal utarbeides. Dette skal gjøre kommunens planlegging mer målrettet.

 

 

 

Planstrategi 2016-2020

Kommunestyret vedtok revidert planstrategi 20.06.18.

 

Formål

Kommunen bruker planstrategien til å prioritere hvilke planer som vil være viktigst for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel. Planstrategi skal klargjøre hvilke planer kommunen bør utarbeide, rullere eller videreføre for å oppnå ønsket utvikling de kommende år. Noe forenklet kan man si at planstrategien
handler om hva som skal gjøres, mens kommunens øvrige planlegging handler om hvordan det skal gjøres.

 

Planstrategien skal fokusere på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende
enn nødvendig.

 

Målrettet planlegging

Nesodden kommune bruker arbeidet med planstrategien til å øke bevisstheten rundt planlegging i alle nivåer av kommuneorganisasjonen. Slik kan alle kommunens planer sees i sammenheng, både med hverandre og med de utfordringer kommunesamfunnet står overfor. Dette gjøre kommunens planlegging mer målrettet.  

 

Medvirkning

Det er opp til hver enkelt kommune i hvilken grad det skal legges opp til bred medvirkning og allmenn debatt rundt arbeidet med planstrategi. Kravet etter loven er at kommunen skal innhente synspunkter fra nabokommuner og statlige og regionale organer samt gjøre forslag til vedtak av planstrategi offentlig kjent, minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

 

Planprogram for ny kommuneplan

Kommuneplanen, bestående av en samfunnsdel og en arealdel, er det øverste styringsdokumentet i en kommune. Før kommunen lager en kommuneplan, må det utarbeides et planprogram for hvordan kommuneplanen skal utarbeides og hvilke tema som skal omfattes. Nesodden kommunen valgte i denne kommunestyreperioden å slå sammen planstrategien og planprogrammet til kommuneplanen. Planstrategien er senere revidert, og du finner lenke til den lengre opp i artikkelen.

 

Lenke til planstrategi og planprogram for kommuneplan 2016-2028 finner du her (PDF, 2 MB). Dokumentet ble vedtatt av kommunestyret 26.04.17, og vedtatte endringer er innarbeidet.Vedlegg til dokumentet er:

Vedlegg 1 -  Nasjonale forventninger til kommunal planlegging (PDF, 3 MB)

Vedlegg 2 - Regional planstrategi for Akershus 2017-2020 (PDF, 888 kB)

Vedlegg 3 - Kommuneplanens samfunnsdel kap. 2 (PDF, 795 kB)

Vedlegg 4 - Dagens situasjon i kommunereformutredningen (PDF, 3 MB)

Vedlegg 5 - Kunnskapsdokumentet (PDF, 2 MB)

Vedlegg 6 - Folkehelseprofil 2017 for Nesodden kommune (PDF, 5 MB)

Vedlegg 7 - Evaluering Kommunekompasset 2014 (PDF, 886 kB)

Vedlegg 8 - Oversikt prioriterte planer (PDF, 437 kB)

Vedlegg 9 - Saksdokumenter med forslag til avgrensning av veksten (PDF, 2 MB)

 

Lenke til saksfremlegget der kommunestyret vedtok planstrategien/planprogrammet

Som bakgrunnsmateriell i saksfremlegget ble det lagt frem rapport fra en innbyggerundersøkelse (PDF, 870 kB) (2016) og sammenstilling av innkomne høringsinnspill fra arbeidet med kommunereformen (PDF, 280 kB)(2016).

  

 

Annen informasjon