Kommunal planstrategi

I den kommunale planstrategien gjør kommunestyret strategiske valg for utviklingen av kommunen og bestemmer hvilke planer som skal utarbeides. Dette skal gjøre kommunens planlegging mer målrettet.

Planstrategi 2019-2023    

Kommunestyret vedtok den kommunale planstrategien den 02.09.2020

 

Kommunal planstrategi 2019-2023 (Framsikt)

 

Kommunal planstrategi 2019-2023 (PDF-versjon) (PDF, 701 kB)

 

Vedtak av kommunal planstrategi 2019-2023

 

Formål

Kommunen bruker planstrategien til å prioritere hvilke planer som vil være viktigst for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel. Planstrategi skal klargjøre hvilke planer kommunen bør utarbeide, rullere eller videreføre for å oppnå ønsket utvikling de kommende år. Noe forenklet kan man si at planstrategien
handler om hva som skal gjøres, mens kommunens øvrige planlegging handler om hvordan det skal gjøres.

 

Planstrategien skal fokusere på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende
enn nødvendig.

 

Målrettet planlegging

Nesodden kommune bruker arbeidet med planstrategien til å øke bevisstheten rundt planlegging i alle nivåer av kommuneorganisasjonen. Slik kan alle kommunens planer sees i sammenheng, både med hverandre og med de utfordringer kommunesamfunnet står overfor. Dette gjøre kommunens planlegging mer målrettet.  

 

Medvirkning

Det er opp til hver enkelt kommune i hvilken grad det skal legges opp til bred medvirkning og allmenn debatt rundt arbeidet med planstrategi. Kravet etter loven er at kommunen skal innhente synspunkter fra nabokommuner og statlige og regionale organer samt gjøre forslag til vedtak av planstrategi offentlig kjent, minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

  

Annen informasjon