Risiko og omstillingsbehov

Kommunen har i kommende økonomiplanperiode beskrevet et stort behov for omstilling. Budsjett for 2023 har et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,67 %. Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultat bør være på minst 1,75 %. For å balansere kommunens kostnader med inntekter må kommunen framover i økonomiplanperioden gjøre endringer på driften. Omstillingsbehovet er på 17,7 mill. kr for 2024 og øker til 32,6 mill. kr i 2026.

Det er et økende behov for tjenester til innbyggere med sammensatte utfordringer, samt et behov for å gi tjenester til flere innbyggere som følge av demografiske endringer. Befolkningsprognosene viser at det er innenfor den eldre delen av befolkningen at veksten kommer i årene framover, mens antallet barn og unge er på et stabilt nivå. Det er innarbeidet 10 mill. kr i budsjettet for 2024, som hovedsakelig skal gå til å øke kapasiteten innenfor helse, omsorg og sosial. Det er videre anslått at strømutgiftene går noe ned i 2024, mens rentene vil forbli omtrent på dette nivået i hele planperioden. Kommunen må ta hensyn til det forhøyede nivået på renter når man skal vurdere den 10-årige investeringsplanen. 

 

Det er knyttet stor usikkerhet til størrelsen på omstillingsbehovet, for å belyse dette kan endringer i skatteinngangen benyttes som eksempel. I 2022 ble skatteinngangen på 104,4 % og ikke 105 % av landsgjennomsnittet som det er budsjettert med. I den første måneden i 2023 ble skatteinngangen på lave 99 %. En reduksjon til 104,4 % utgjør reduserte inntekter på nesten 5 mill. kr og en reduksjon til 99 % vil utgjøre om lag 44 mill. kr. Dette belyser både omstillingsbehovet og at det er stor usikkerhet og risiko knyttet til økonomien framover.