Regnskapsresultatet i 2021 sikrer dekning for framtidige pensjonskostnader

Kommunestyret vedtok tok mot slutten av 2021 å avsette et forventet overskudd ved årets slutt til dekning av kommunens framtidige pensjonskostnader. Det ble da vedtatt at overskuddet skulle settes av til disposisjonsfond for finansiering av fremtidig premieavvik.

Netto driftsresultat 2021

Nesodden kommune fikk et netto driftsresultat på 84 mill kr i 2021, og dette tilsvarer 5,02 % av driftsinntektene. Av disse går 28 mill. til å finansiere investeringer i 2021, og de resterende engangsinntektene blir satt av på bundet fond samt fond til pensjonskostnader som tidligere vedtatt av kommunestyret.

 

Skatteinntekter

Hovedårsaken til det gode resultatet er at norsk økonomi generelt gikk bedre enn forventet i 2021 og at skatteinntektene til kommunene derfor ble vesentlig høyere enn estimert fra staten. Skatteøret (andelen kommunene får av skatteinntektene) var fra statens side satt høyere i 2021 enn i både 2020 og i 2022, og dette ga kommunene betydelig høyere skatteinntekter. I tillegg fikk kommunene også høyere skatteinntekter grunnet lave renter og endret reisemønster. Dette førte til at rentefradrag og pendlerfradragene for innbyggerne ble lavere. Staten har gjort det klart for kommunene at de forhøyede skatteinntektene for 2021 er engangspenger, og at kommunene ikke kan legge 2021-nivået til grunn for driften i 2022.

 

Koronapandemien

Hvis man ser bort fra skatteinntektene, har Nesodden kommune grunnet koronapandemien brukt mer enn opprinnelig budsjettert på de fleste tjenesteområder. Virksomhetene har på en imponerende måte gjort det de har kunnet for å holde tjenestene oppe selv ved utbredt smitte. Ansatte og ledere har ivaretatt brukere og levert tjenester gjennom hele 2021, enten det har vært fra hjemmekontor eller i direkte kontakt med innbyggerne. I tillegg har det vært levert omfattende og nye tjenester innen testing, smittesporing og vaksinering. Det har som følge av dette blitt brukt mer penger på koronatiltak i Nesodden kommune i 2021 enn man har mottatt i direkte tilskudd fra staten.

 

For kommunen er de nevnte engangsinntektene svært viktige for å sikre de store pensjonsforpliktelsene framover samt å være rustet til å ta større investeringer innen skole, sykehjem, barnehage og idrettsanlegg i årene som kommer. 


Alt i alt har Nesodden kommune avlagt et godt regnskapsresultat for 2021.