Kommunens skatteinntekter i 2022

Nesodden kommune fikk ekstra skatteinntekter i 2022. 

De ekstra skatteinntektene som Nesodden kommune mottok i 2022 på 48 mill. kr var knyttet til fordelingsoppgjøret for 2021. I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt en økning i utbyttebeskatningen for 2022. Dette førte til at mange skattytere tok ut ekstraordinært utbytte i 2021. Det ble bare i begrenset grad innbetalt tilleggsforskudd i 2021 for det ekstraordinære utbyttet, med den følge at skatten på dette utbyttet kom som innbetalt restskatt i 2022. Økte uttak av utbytter i 2021, kombinert med blant annet lave renter og dermed også lave rentefradrag, medførte også at kommunenes andel av samlet skatt fra personlige skatteytere til alle skattekreditorer ble undervurdert i den løpende foreløpige fordelingen av skatteinntektene gjennom 2021. Dette resulterte i at kommuner og fylkeskommuner først fikk disse inntektene tilført ved det korrigerte fordelingsoppgjøret for 2021 i skatteinngangen for november i 2022. Det vil altså si at skatteveksten i 2022 kan føres tilbake til samme inntektsår, nemlig inntektsåret 2021. Dette er altså engangspenger som ikke er videreført i 2023.

 

Hvis Nesodden kommune ikke hadde mottatt disse ekstraordinære inntektene, hadde skatteinntektene isolert sett vært 15 mill. kr lavere enn det man hadde budsjettert med. En av årsakene til denne nedgangen er at Nesoddens skatteinntekter endte på 104,4 % av landsgjennomsnittet. Revidert budsjett er på 105 %, noe som utgjør nesten 5 mill. kr i tapte inntekter ift. budsjett.

 

For 2023 har Nesodden ut fra anslagene i statsbudsjettet budsjettert med en skatteinntekt pr innbygger på 105 % av landsgjennomsnittet. Ut fra det vi vet så langt kan dette vise seg å være utfordrende å nå. Spesielt ettersom skatteinntektene for januar 2023 har vært dårligere enn på mange år – kun 99 % av landsgjennomsnittet. Årsaken til den lave inngangen er sammensatt, men følgende kan nevnes:

  • Innbetalte restskatter vedr. tidligere skatteår
    Dette er primært knyttet til 2. termin restskatt for 2021 (forfall i januar 2023) for noen store skatteytere. Siden det er et fåtall som er lignet så sent at forfall på 2. termin restskatt kommer i 2023, vil nok denne restskatten kunne fordeles seg annerledes mellom kommunene enn øvrige skatter. Nesodden har nok få slike skattytere.
     
  • Renter mv.
    Skatteetaten har informert kommunene om en retting knyttet til avskrivning av tvangsmulkt (tilbakeføring av avskrivning av tvangsmulkt som feilaktig har blitt belastet kommunene fra 2015), som har kommet kommunene til gode i januar 2023. Tvangsmulktavskrivninger som feilaktig er belastet kommunene kan fordele seg annerledes enn skatteinntektene, og når korreksjonsperioden er helt tilbake til 2015 vil dette kunne gi utslag i skatteinngangen for januar i den enkelte kommune.

 

Det er grunn til å tro at Nesoddens gjennomsnittlige skatteinntekt pr innbygger vil forbedre seg i månedene framover. Hvis tendensen derimot vedvarer fram mot årsslutt, kan kommunen ende med en mindreinntekt ift. budsjetterte skatteinntekter på opp mot 44 mill. kr, noe som er dramatisk. Nå skal det sies at kommunen gjennom de siste årene har hatt lavere gjennomsnittsinntekt i starten av året enn på høsten, så antakelig vil dette forbedre seg gjennom året.