Planer i Nesodden kommune

Kommuneplanens arealdel

Hva er kommuneplanens arealdel? 

Kommuneplanens arealdel gir føringer for bruken av arealene i kommunen, og hvordan utviklingen i Nesodden skal foregå. Den inneholder et kart, bestemmelser og retningslinjer som fastsetter og legger føringer for bruk, vern og utforming av arealer og omgivelser i hele kommunen.  

 

Arealdelen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel som angir kommunens langsiktige mål og strategier. 

 

 

Gjeldende arealdel er kommuneplanens arealdel 2022–2046, dokumentene finner du her:

 

Oversikt over alle plandokumenter

 

 

Kommunens gjeldende planer
Overordnet beredskapsplan

Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Det ivaretas gjennom systematisk kartlegging av farer og sårbare områder og ved å redusere risiko for at hendelser skjer der det er mulig, samt å redusere konsekvenser hvis alvorlige uønskede hendelser inntreffer.

 

«Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.»

 

Alle som har en rolle i krisehåndtering skal være kjent med kommunens beredskapsplikt og ansvar, kommunens planer for beredskap og krisehåndtering og egen og andres rolle og ansvar knyttet til dette. Overordnet beredskapsplan beskriver kommunens organisering av beredskap og krisehåndtering og fordeling av roller og ansvar i kriseledelsen og lederlinjen. Virksomhetenes beredskapsplaner skal være i tråd med prinsipper i denne plan.

 

Overordnet beredskapsplan for Nesodden kommune. (PDF, 308 kB)

Økonomi og budsjett
Planstrategi

I den kommunale planstrategien gjør kommunestyret strategiske valg for utviklingen av kommunen og bestemmer hvilke planer som skal utarbeides. Dette skal gjøre kommunens planlegging mer målrettet.

Mer informasjon

Reguleringsplan

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en plan for arealbruken innenfor et nærmere avgrenset område. Den består av et kart med tilhørende bestemmelser. Det skal alltid være laget en reguleringsplan før kommunen kan gi tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider, og andre tiltak som kan få store konsekvenser for miljø og samfunn.

Mer informasjon

Høringer og reguleringsplaner