Planer i Nesodden kommune

Kommuneplanens arealdel

Hva er kommuneplanens arealdel? 

Kommuneplanens arealdel gir føringer for bruken av arealene i kommunen, og hvordan utviklingen i Nesodden skal foregå. Den inneholder et kart, bestemmelser og retningslinjer som fastsetter og legger føringer for bruk, vern og utforming av arealer og omgivelser i hele kommunen.  

 

Arealdelen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel som angir kommunens langsiktige mål og strategier. 

 

 

Gjeldende arealdel er kommuneplanens arealdel 2018–2042, dokumentene finner du her:

 

Oversikt over alle plandokumenter

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel skal nå revideres. Kommunen varslet oppstart av nytt planprogram i mars 2021 for kommuneplanens arealdel 2022-2046. 

En revisjon av arealdelen betyr at man oppdaterer kart, bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanen. Dette gjøres for å imøtekomme overordnede nasjonale, regionale og lokale føringer og politiske målsettinger.  

 

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2022-2046

Planprogrammet beskriver formålet for arbeidet med kommuneplanens arealdel, forventninger og føringer for arbeidet, sentrale tema og rammer for planen, samt en medvirknings- og fremdriftsplan for prosessen. 

Planprogrammet ble sluttbehandlet i Formannskapet den 09.06.2021 og endelig fastsatt i Kommunestyret den 16.06.2021. 

Planprogrammet kan leses her: 

Kommuneplanens arealdel 2022-2046 (framsikt.net) 

 

Har du spørsmål eller tanker om arbeidet? 

Send oss en e-post på post@nesodden.kommune.no. I tittelfeltet på e-posten er det fint om du skriver «21/1091 – Kommuneplanens arealdel – hva innspillet gjelder». 

 

Videre arbeid med kommuneplanens arealdel 

I det videre arbeidet planlegges det for medvirkning med barn og unge, innbyggere, næringsliv og interesseorganisasjoner. Mer informasjon om dette vil komme etter hvert.  

Fremdriftsplan for kommuneplanens arealdel 2022-2046 

Milepæler 2022 

Jan.  

Feb 

Mar  

Apr  

Mai   

Jun 

Jul  

Aug   

Sep   

Okt   

Nov   

Des  

 

Utarbeidelse av plan 

 

Møter med politiske utvalg, råd og styringsgruppen FSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medvirkning  
(folkemøter, fokusgr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Førstegangsbehandling  

 

 

 

 

Formannskapet 
 

  

 

 

 

 

 

 

Offentlig ettersyn (høring) 23.5-22.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svare ut innspill og forberede vedtak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møter med styringsgruppen Formannskapet

 

 

Vedtak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formannskapet 

Kommunestyret  

 

 

Politiske møter

Formannskapet: 11.05, 15.6, 02. og 30.11, 07.12

Kommunestyret: 18.05, 22.6, 09.11, 14. og 21.12

Ferier

Påskeferie 11.04 – 18.04 

Sommerferie 04.07 – 29.07 

Kommunens gjeldende planer
Overordnet beredskapsplan

Mange mennesker

Flickr.com - Klikk for stort bilde

Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Det ivaretas gjennom systematisk kartlegging av farer og sårbare områder og ved å redusere risiko for at hendelser skjer der det er mulig, samt å redusere konsekvenser hvis alvorlige uønskede hendelser inntreffer.

 

«Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.»

 

Alle som har en rolle i krisehåndtering skal være kjent med kommunens beredskapsplikt og ansvar, kommunens planer for beredskap og krisehåndtering og egen og andres rolle og ansvar knyttet til dette. Overordnet beredskapsplan beskriver kommunens organisering av beredskap og krisehåndtering og fordeling av roller og ansvar i kriseledelsen og lederlinjen. Virksomhetenes beredskapsplaner skal være i tråd med prinsipper i denne plan.

 

Overordnet beredskapsplan for Nesodden kommune. (PDF, 308 kB)

Økonomi og budsjett
Planstrategi

I den kommunale planstrategien gjør kommunestyret strategiske valg for utviklingen av kommunen og bestemmer hvilke planer som skal utarbeides. Dette skal gjøre kommunens planlegging mer målrettet.

Mer informasjon

Reguleringsplan

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en plan for arealbruken innenfor et nærmere avgrenset område. Den består av et kart med tilhørende bestemmelser. Det skal alltid være laget en reguleringsplan før kommunen kan gi tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider, og andre tiltak som kan få store konsekvenser for miljø og samfunn.

Mer informasjon

Høringer og reguleringsplaner