Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Planer i Nesodden kommune

Planer og styring

Overordnet beredskapsplan

Mange mennesker

Flickr.com - Klikk for stort bilde

Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Det ivaretas gjennom systematisk kartlegging av farer og sårbare områder og ved å redusere risiko for at hendelser skjer der det er mulig, samt å redusere konsekvenser hvis alvorlige uønskede hendelser inntreffer.

 

«Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.»

 

Alle som har en rolle i krisehåndtering skal være kjent med kommunens beredskapsplikt og ansvar, kommunens planer for beredskap og krisehåndtering og egen og andres rolle og ansvar knyttet til dette. Overordnet beredskapsplan beskriver kommunens organisering av beredskap og krisehåndtering og fordeling av roller og ansvar i kriseledelsen og lederlinjen. Virksomhetenes beredskapsplaner skal være i tråd med prinsipper i denne plan.

 

Overordnet beredskapsplan for Nesodden kommune. (PDF, 308 kB)

Budsjett/handlingsprogram

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

 

Budsjett og økonomiplan ble vedtatt av kommunestyret 11. desember 2019.
 

Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2020-2023

 

Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2020-2023 ble lagt frem 25. oktober. Forslaget skal behandles i formannskapet 27. november og i kommunestyret 11. desember. 

Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2020-2023 - ikke vedtatt
Spørsmål og svar til budsjett og økonomiplan 2020

 

Budsjett og økonomiplan 2019-2022

Budsjett og økonomiplan inneholder budsjett 2019 og økonomiplan for 2019- 2022. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2019-2022
Spørsmål og svar til budsjett og økonomiplan 2019
Les Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2019-2022 - ikke vedtatt 
Les Rådmannens forslag til Klimabudsjett 2019 - 2022 (PDF, 892 kB)

 

Rapporter til kommunestyret 2019

Nesodden kommune bruker styringssystemet Framsikt i rapporteringen. Det publiseres i den forbindelse web-versjoner som er ment å være mer tilgjengelig og leservennlig for politikere, innbyggere og ansatte. 

Les rapport for 3. kvartal
Les rapport for 2. kvartal
Les rapport for 1. kvartal

 

Tidligere vedtatte budsjetter:

 

Kommuneplan

Kommuneplanen er det øverste strategiske styringsdokumentet i en kommune, og beskriver og sammenfatter kommunens langsiktige mål. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. 

 

27. mars 2019 vedtok kommunestyre kommuneplan for 2018-2042. Samfunnsdelen til kommuneplanen 2018-2042 er gjeldende. Planens arealdel er ikke stadfestet og skal til mekling våren 2019.

Mer informasjon

Planstrategi

I den kommunale planstrategien gjør kommunestyret strategiske valg for utviklingen av kommunen og bestemmer hvilke planer som skal utarbeides. Dette skal gjøre kommunens planlegging mer målrettet.

Mer informasjon

Reguleringsplan

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en plan for arealbruken innenfor et nærmere avgrenset område. Den består av et kart med tilhørende bestemmelser. Det skal alltid være laget en reguleringsplan før kommunen kan gi tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider, og andre tiltak som kan få store konsekvenser for miljø og samfunn.

Mer informasjon

Årsberetning

Klikk for stort bilde Istockphoto Kommunens årsberetning legges frem årlig i henhold til kommuneloven § 48.

 

Årsberetning og årsregnskap inneholder opplysninger om alle kjente utgifter og inntekter innenfor det aktuelle regnskapsår. Det blir også redgjort for tiltak som er iverksatt- og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten, i tillegg til informasjon om den faktiske tilstanden på likestilling i kommunen.

 

Høringer og reguleringsplaner