Planer i Nesodden kommune

Planer og styring

Overordnet beredskapsplan

Mange mennesker

Flickr.com - Klikk for stort bilde

Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Det ivaretas gjennom systematisk kartlegging av farer og sårbare områder og ved å redusere risiko for at hendelser skjer der det er mulig, samt å redusere konsekvenser hvis alvorlige uønskede hendelser inntreffer.

 

«Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.»

 

Alle som har en rolle i krisehåndtering skal være kjent med kommunens beredskapsplikt og ansvar, kommunens planer for beredskap og krisehåndtering og egen og andres rolle og ansvar knyttet til dette. Overordnet beredskapsplan beskriver kommunens organisering av beredskap og krisehåndtering og fordeling av roller og ansvar i kriseledelsen og lederlinjen. Virksomhetenes beredskapsplaner skal være i tråd med prinsipper i denne plan.

 

Overordnet beredskapsplan for Nesodden kommune. (PDF, 237 kB)

Kommuneplan

Kommuneplanen er det øverste strategiske styringsdokumentet i en kommune, og beskriver og sammenfatter kommunens langsiktige mål. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. 

 

27. mars 2019 vedtok kommunestyre kommuneplan for 2018-2042. Samfunnsdelen til kommuneplanen 2018-2042 er gjeldende. Planens arealdel er ikke stadfestet og skal til mekling våren 2019.

Mer informasjon

Planstrategi

I den kommunale planstrategien gjør kommunestyret strategiske valg for utviklingen av kommunen og bestemmer hvilke planer som skal utarbeides. Dette skal gjøre kommunens planlegging mer målrettet.

Mer informasjon

Reguleringsplan

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en plan for arealbruken innenfor et nærmere avgrenset område. Den består av et kart med tilhørende bestemmelser. Det skal alltid være laget en reguleringsplan før kommunen kan gi tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider, og andre tiltak som kan få store konsekvenser for miljø og samfunn.

Mer informasjon

Årsberetning

Klikk for stort bilde Istockphoto Kommunens årsberetning legges frem årlig i henhold til kommuneloven § 48.

 

Årsberetning og årsregnskap inneholder opplysninger om alle kjente utgifter og inntekter innenfor det aktuelle regnskapsår. Det blir også redgjort for tiltak som er iverksatt- og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten, i tillegg til informasjon om den faktiske tilstanden på likestilling i kommunen.

 

Høringer og reguleringsplaner
Fant du det du lette etter?