Kommunale boliger, leie og utleie

 

Kontaktinformasjon: Kommunal bolig


Søknad: Søknadsskjema kommunal bolig

Kommunen har følgende boligtyper:

 

Kommunale boliger

I utgangspunktet er ethvert menneske ansvarlig for selv å skaffe seg tilfredsstillende bolig. Noen ganger skjer det hendelser i livet som gjør at dette vanskelig. Årsakene kan være mange og ulike. Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til på egen hånd til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold. De befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner: uten egen bolig, står i fare for å miste boligen sin og/eller bor i uegnet bolig eller bomiljø.

Kommunal bolig er ingen lovfestet rettighet, men Nesodden kommune leier ut - og har tildelingsrett til - ulike type boliger som skal medvirke til å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, jf Sosialtjenesteloven §§ 15 og 27 samt Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 3-7.

Nesodden kommune har følgende type boliger:
 

Kommunale boliger med eller uten innskudd 

Boligene ligger rundt om på Nesodden, både leiligheter og frittstående boliger. Kommunen eier boliger for utleie, og har også såkalt tildelingsrett på en del prisregulert innskuddsboliger. Boliger til leie er for en overgangsordning for maksimum 3 år. I særskilte situasjoner kan leietiden utvides etter ny søknad om dette.

For boliger i enkelte borettslag som kommunen leier ut eller har tildelingsrett til (prisregulerte innskuddsboliger) har borettslagene egne vedtekter som også må oppfylles ved at leietaker/kjøper enten må være varig ufør eller alderspensjonist i tillegg til kommunens egne vurdering med hensyn til søkers økonomi.
 

Omsorgsboliger

Dette er boliger for personer med ulike typer utfordringer. Det kan være omsorgsboliger for mennesker med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse med pleiebehov, personer med en psykisk lidelse som har behov for tett oppfølging i en periode eller for personer med dobbeltdiagnose problematikk som innebærer både rus og utfordringer knyttet til psykisk helse.

De ulike boligene har egne tildelingskriterier og det er ulik bemanning avhengig av målgruppen. For personer med utviklingshemning er det både innskudd og utleie boliger. For personer med rus/psykiatri er det kun utleieboliger.
 

Ungdomsboliger

Dette er boliger for unge fra 18-34 år som i utgangspunktet ikke er vanskeligstilt. Søker må kunne dokumentere inntekt (arbeid eller studielån) som tilsier at du er selvhjulpen. I tillegg må du opprette en BSU-konto hvor du sparer et avtalt minimumsbeløp hver måned. Botiden er maksimum 3 år.
 

Akutt bolighjelp/midlertidig husvære

Sosialtjenesteloven pålegger kommunene å finne midlertidig husvære for de som ikke klarer det selv, jf. Sosialtjenestelovens § 27.Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner som her og nå, ved for eksempel brann, utkastelse, familie eller samlivsbrudd. Det er NAV sosial som bistår med midlertidig botilbud (nødsituasjon). Du kan også kontakte NAV på tlf. 55553333.
 

Tildelingsprosessen

Avgjørelse om tildeling eller avslag av bolig skjer etter søknad med vedlagt dokumentasjon og i henhold til kriterier som er godkjente av kommunestyret. Vedtaket er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2 første ledd og gir klagerett etter samme lovens § 28.

Det er et tverrfaglig team «Boligteamet» som samlet tildeler bolig og saksbehandler fatter deretter vedtak som sendes søker. Kommunen kan sette betingelser om relevant oppfølging for tildeling av kommunal bolig.
 

Generelle tildelingskriterier som gjelder for samtlige boliger (Word). (DOCX, 25 kB)
 

Kommununestyret, vedtak om retningslinjer for kommunal bolig for vanskeligstilte, 26.02.2020. (Word)
 

For omsorgsboligene og ungdomsboligene finnes det i tillegg egne tildelingskriterier.
 

Søknadsskjema om kommunal bolig: Dette skjemaet bruks for alle typer bolig kommunen leier ut/har tildelingsrett til.
 

 

Husbanken

Husbanken har ulike ordninger for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen administrerer ulike ordninger som Startlån, bostøtte, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning. Du kan lese mer og søke (legg til link til dette her).

Ved spørsmål kan du henvende deg på tlf. 66 96 46 77 alle hverdager mellom kl. 10.00-14.00.

Søknaden sendes Nesodden kommune v/Dokumentsenteret. Pb 123. 1451 Nesoddtangen.
 

 

Mer informasjon og hjelp

Du kan også få skjemaer på Nesodden kommunesenter.
Adresse: Tangenten, Kongleveien 2, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen.
E-post: post@nesodden.kommune.no