Konsesjon og konsesjonsfrihet

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på, for eksempel kjøp, arv eller gave. Fast eiendom er for eksempel hus, gård, ubebygd tomt eller andre arealer.

Hvis du skal tinglyse en eiendomsoverdragelse må du enten:

  • søke om konsesjon hos kommunen, eller
  • fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet, eller
  • dokumentere at det ikke er nødvendig med vedtak om konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet etter bestemmelsene i forskrift om konsesjonsfrihet § 3.

Dersom ervervet ikke er konsesjonsfritt, må du søke konsesjon. Søknadsskjemaet skal sendes til kommunen.

 

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn totalt 100 mål og heller ikke har mer enn 25 mål fulldyrka/overflatedyrka jord, uten å søke konsesjon. Det samme gjelder tomter til bolig- og fritidsformål, og erverv av ubebygd areal som i kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruks-, natur- og friluftsområde. Erverv fra nær familie og erververe med odelsrett er også unntatt fra konsesjonsplikt.

 

Selv om de fleste overdragelser er konsesjonsfrie, må du vanligvis sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet. (PDF, 224 kB)
(For skjema på nynorsk, se alle skjemaer på nettsiden til Landbruksdirektoratet)

 

Les mer om hvilke erverv som er konsesjonsfrie og hvordan du fyller ut egenerklæringen (Landbruksdirektoratet)

 

Kommunen tar ikke gebyr for å bekrefte egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 

Når er egenerklæring om konsesjonsfrihet ikke nødvendig?

Dersom eiendommen er bebygd og mindre enn 2 mål er det ikke nødvendig med egenerklæring eller konsesjonssøknad.

 

Se hele oversikten over når du slipper egenerklæring og konsesjonssøknad på Kartverkets nettsider.

 

Gjeldende regelverk

En oversikt over reglene om konsesjon finner på Landbruksdirektoratets nettsider.