Eiendom

Eiendom, oversikt

Nesodden kommune tilbyr en rekke tjenester knyttet til eiendom. Tjenestene er tilknyttet virksomhetene Plan, bygg og geodata og Teknikk og miljø.

Mer informasjon

 

Adressering, husnummer og veinavn

Tildeling av adresse

Alle bygninger som skal brukes til bolig, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet, skal ha veiadresse med husnummer.

Mer informasjon

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt på verk og bruk samt næringseiendom

Nesodden kommune har siden 2004 hatt eiendomsskatt på verker og bruk, og fra og med 2014 ble det innført eiendomsskatt på næringseiendom. Det betyr at alle som eier verker, bruk eller næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen.

Mer informasjon

Feieavgift

Tilsyn: kr 292,- inkl. mva
Feieavgift: kr 292,- inkl. mva

Årlig gebyr dekker 1 tilsyn og 1 feiing i løpet av en 4-årsperiode i henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Prisene er for et pipeløp på helårsbolig i 2018.

Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av kommunestyret. Avgiftene dekker kommunens totale kostnader for feietjenesten.

 

Feie-/tilsynstjenester utover det som er lovpålagt og innbakt i feieavgiften må dekkes av huseier. Prisene for disse tjenestene fastsettes i Follo Brannvesen IKS.

 

Har du spørsmål angående feiing og tilsyn ildsted, kan du kontakte: feier@follobrannvesen.no

Forurensning og stråling
Konsesjon og konsesjonsfrihet

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på, for eksempel kjøp, arv eller gave. Fast eiendom er for eksempel hus, gård, ubebygd tomt eller andre arealer.

Mer informasjon