Bygge, rive eller endre?

Kontakt med byggesaksavdelingen

Behandlingstid

Byggesaksavdelingen og byggesaksveiledningen har for tiden svært store saksmengder. Overgang til nytt sakssystem medfører dessverre ytterligere forsinkelser. Det må derfor påregnes lengre saksbehandlingstid enn normalt.

 

Byggesaksveiledningen

Ønsker du veiledning i en pågående eller en ny bygge- eller delesak kan du bestille time hos byggesaksveiledningen.  Byggesaksveiledningen veileder deg i bygge- og delesaker, og hjelper deg med å forstå hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom. Vi veileder ikke på seksjonering ettersom dette tilfaller avdeling for geodata sitt ansvarsområde, og vi behandler heller ikke planforespørsler ettersom dette tilfaller planavdelingen sitt ansvarsområde. Klikk på «mer informasjon» for å bestille time for veiledning. Grunnet smittesituasjonen gjennomfører vi for tiden veiledningen gjennom telefon-avtaler (vi ringer deg), møter på Teams (vi sender lenke, du trenger ikke å ha Teams selv) eller skriftlig (send henvendelsen til postmottak). Du kan velge mellom telefon-avtale (15 min), en lengre samtale (30 min) og forhåndskonferanse (1 time med referat). Du vil da få hjelp av en byggesaksveileder som kan veilede deg både i pågående byggesaker og i forkant av innsendelse av søknad.

 

Telefonhenvendelser til byggesaksavdelingen

Du kan ringe telefon: 40 40 44 27, for enkle spørsmål som for eksempel gjelder status i en pågående byggesak eller bygningsstatus. Grunnet presset bemanningssituasjon og stor saksmengde har byggesaksavdelingen dessverre redusert telefontid i en periode fra og med 1. juni 2022. Vi tar imot telefonhenvendelser mandag, onsdag og fredag  kl 12.00 – 14.00 
 

Du kan også følge din byggesak ved å søke opp i innsynsløsningen.

 

Henvendelser i pågående saker

Når man sender inn en byggesøknad til kommunen så skal den i utgangspunktet være fullstendig og det vil derfor ikke vær behov for ekstra opplysninger hvis ikke saksbehandler ber om det. Føres saken av en ansvarlig søker, typisk sett en arkitekt bør all kommunikasjon gå gjennom denne. Ønsker du å vite hvor langt vi er kommet i behandlingen av saken bruk innsynsløsningen. Hvis du allikevel vil kontakte saksbehandler anbefaler vi at du henvender deg til din saksbehandler per e-post. Husk alltid å markere e-posten din med saksnummer og gård- og bruksnummer. E-posten sendes til post@nesodden.kommune.no, med kopi til din saksbehandler. På denne måten vil du få svar selv om din saksbehandler er syk, har permisjon, har ferie eller har sluttet.

 

Øvrige henvendelser

Andre henvendelser enn de som er nevnt ovenfor kan sendes til post@nesodden.kommune.no.

 

Har du prøvd å finne svar på egenhånd?

Se relevant informasjon nedenfor som kan besvare dine spørsmål som gjelder byggesak.

 

Skal du sende inn en søknad?

Vi anbefaler generelt å søke bistand hos profesjonelle søkere. Vi bruker mye av vår saksbehandlingskapasitet på ufullstendige/mangelfulle søknader.

Mer informasjon

Jeg skal bygge et lite tiltak. Må jeg søke?

Har du lyst til å bygge et mindre tiltak på din eiendom er det noen ting du må vite først. Les under for mer informasjon.

Mer informasjon

Har du bygget noe som er unntatt søknadsplikt?

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen. Dette fordi kommunen skal kunne føre tiltaket inn i Matrikkelen (nasjonalt register for eiendommer, adresser og bygninger) og oppdatere sine kart over området.

Mer informasjon

Slik søker du på egenhånd
Komplett byggesøknad

Kommunens saksbehandling går raskere hvis søknaden ikke inneholder feil og mangler.

Her finner du kommunens sjekklister for byggesaker som byggesaksbehandlerne benytter ved gjennomgang av saker:

 

Sjekklister:

 

 

Søknad om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse (PDF, 111 kB)

 

Søknad om igangsettingstillatelse (PDF, 113 kB)

 

Søknad om utslippstillatelse (PDF, 158 kB)

 

Matrikkelskjema (PDF, 176 kB)

 

Veileding til hva som kreves av tegninger som skal vedlegges en byggesak:

Tegninger - hva kreves? (PDF, 438 kB)

 

Byggesaksavdelingens sjekkliste for tegninger (DOCX, 17 kB)

 

Sjekklisten er ment som et hjelpemiddel for ansvarlig søkere og tiltakshavere (byggherrer) til å utarbeide søknader. Listen er ikke nødvendigvis uttømmende og kommunen kan i visse tilfeller ha behov for ytterligere dokumentasjon i enkelte saker.

 

 

 

 

 

Om dispensasjoner

Det finnes arealplaner for alle eiendommer i kommunen. Det kan være både kommuneplanens arealdel  og lokale reguleringsplaner som gjelder for din eiendom. Planene viser hvordan eiendommen din kan brukes, og er juridisk bindene.

Hvis du ønsker å bygge, dele, rive eller endre noe som er i strid med planene, må du søke om dispensasjon.

Mer informasjon

Tilsyn

Nesodden kommune har en plikt til å føre tilsyn med byggesaker, jf. plan- og bygningsloven § 25. For å oppfylle kommunens tilsynsplikt, er det opprettet et felles tilsynskontor for Enebakk, Frogn, Nesodden og Ås kommune (StorFollo Tilsynskontor).

 

StorFollo Tilsynskontor skal påse at byggetiltak i de nevnte kommunene oppføres med god kvalitet i samsvar med bestemmelser gitt i, og i medhold av plan- og bygningsloven.

 

StorFollo tilsynskontor gjennomfører både dokument- og inspeksjonstilsyn. Tilsyn kan skje både uanmeldt eller ved at det varsles på forhånd.

 

Spørsmål om tilsyn med byggesaker rettes til post@nesodden.kommune.no. Brevpost merkes med StorFollo Tilsynskontor og sendes til postboks 123, 1451 Nesoddtangen.

Montering av ildsted, rehabilitering av skorstein og ny skorstein

Montering av ildsted er meldepliktig til Brannvesenet, men ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

 

Rehabilitering av skorsteiner og nye skorsteiner er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for byggesøknader er lovbestemt til 3-12 uker.

Mer informasjon

Klage på vedtak i plan- og byggesaker

Etter forvaltningsloven kan du som hovedregel klage på alle enkeltvedtak.

Mer informasjon

Ferdigattest og brukstillatelse

Du kan ikke ta i bruk det du har bygget før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Søknaden skal sendes til kommunen som har gitt byggetillatelsen.

Mer informasjon

Gratis energisjekk av din bolig

Nå kan du enkelt finne det beste energitiltaket for din bolig, og se hvor du har mest å spare – både energi og penger.

Mer informasjon

Skal du grave?

Hvis du skal grave i kommunal grunn eller inntil kommunale installasjoner, som for eksempel vann- og avløpsanlegg, må du melde fra til oss om dette. Du kan ikke begynne å grave før du har fått tillatelse fra kommunen.

Mer informasjon

Innsyn i byggesaker

Dokumenter som inngår i byggesaker kan leses og lastes ned direkte fra våre nettsider.
 

Les mer og søk etter sak her