Bygge, rive eller endre?

Kontakt med byggesaksavdelingen

Behandlingstid

Byggesaksavdelingen og byggesaksveiledningen har for tiden svært store saksmengder. Overgang til nytt sakssystem medfører dessverre ytterligere forsinkelser. Det må derfor påregnes lengre saksbehandlingstid enn normalt.

 

Byggesaksveiledningen

Ønsker du veiledning i en pågående eller en ny bygge- eller delesak kan du bestille time hos byggesaksveiledningen.  Byggesaksveiledningen veileder deg i bygge- og delesaker, og hjelper deg med å forstå hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom. Vi veileder ikke på seksjonering ettersom dette tilfaller avdeling for geodata sitt ansvarsområde, og vi behandler heller ikke planforespørsler ettersom dette tilfaller planavdelingen sitt ansvarsområde. Klikk på «mer informasjon» for å bestille time for veiledning. Grunnet smittesituasjonen gjennomfører vi for tiden veiledningen gjennom telefon-avtaler (vi ringer deg), møter på Teams (vi sender lenke, du trenger ikke å ha Teams selv) eller skriftlig (send henvendelsen til postmottak). Du kan velge mellom telefon-avtale (15 min), en lengre samtale (30 min) og forhåndskonferanse (1 time med referat). Du vil da få hjelp av en byggesaksveileder som kan veilede deg både i pågående byggesaker og i forkant av innsendelse av søknad.

 

Telefonhenvendelser til byggesaksavdelingen

Du kan ringe telefon: 40 40 44 27, for enkle spørsmål som for eksempel gjelder status i en pågående byggesak eller bygningsstatus. Grunnet presset bemanningssituasjon og stor saksmengde har byggesaksavdelingen dessverre redusert telefontid i en periode fra og med 1. juni 2022. Vi tar imot telefonhenvendelser mandag, onsdag og fredag  kl 12.00 – 14.00 
 

Du kan også følge din byggesak ved å søke opp i innsynsløsningen.

 

Henvendelser i pågående saker

Når man sender inn en byggesøknad til kommunen så skal den i utgangspunktet være fullstendig og det vil derfor ikke vær behov for ekstra opplysninger hvis ikke saksbehandler ber om det. Føres saken av en ansvarlig søker, typisk sett en arkitekt bør all kommunikasjon gå gjennom denne. Ønsker du å vite hvor langt vi er kommet i behandlingen av saken bruk innsynsløsningen. Hvis du allikevel vil kontakte saksbehandler anbefaler vi at du henvender deg til din saksbehandler per e-post. Husk alltid å markere e-posten din med saksnummer og gård- og bruksnummer. E-posten sendes til post@nesodden.kommune.no, med kopi til din saksbehandler. På denne måten vil du få svar selv om din saksbehandler er syk, har permisjon, har ferie eller har sluttet.

 

Øvrige henvendelser

Andre henvendelser enn de som er nevnt ovenfor kan sendes til post@nesodden.kommune.no.

 

Har du prøvd å finne svar på egenhånd?

Se relevant informasjon nedenfor som kan besvare dine spørsmål som gjelder byggesak.

 

Skal du sende inn en søknad?

Vi anbefaler generelt å søke bistand hos profesjonelle søkere. Vi bruker mye av vår saksbehandlingskapasitet på ufullstendige/mangelfulle søknader.

Mer informasjon

Jeg skal bygge et lite tiltak. Må jeg søke?

Har du lyst til å bygge et mindre tiltak på din eiendom er det noen ting du må vite først. Les under for mer informasjon.

Mer informasjon

Har du bygget noe som er unntatt søknadsplikt?

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen. Dette fordi kommunen skal kunne føre tiltaket inn i Matrikkelen (nasjonalt register for eiendommer, adresser og bygninger) og oppdatere sine kart over området.

Mer informasjon

Slik søker du på egenhånd
Komplett byggesøknad

Kommunens saksbehandling går raskere hvis søknaden ikke inneholder feil og mangler.

Her finner du kommunens sjekklister for byggesaker som byggesaksbehandlerne benytter ved gjennomgang av saker:

 

Sjekklister:

 

 

Søknad om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse (PDF, 111 kB)

 

Søknad om igangsettingstillatelse (PDF, 113 kB)

 

Søknad om utslippstillatelse (PDF, 158 kB)

 

Matrikkelskjema (PDF, 176 kB)

 

Veileding til hva som kreves av tegninger som skal vedlegges en byggesak:

Tegninger - hva kreves? (PDF, 438 kB)

 

Byggesaksavdelingens sjekkliste for tegninger (DOCX, 17 kB)

 

Sjekklisten er ment som et hjelpemiddel for ansvarlig søkere og tiltakshavere (byggherrer) til å utarbeide søknader. Listen er ikke nødvendigvis uttømmende og kommunen kan i visse tilfeller ha behov for ytterligere dokumentasjon i enkelte saker.

 

 

 

 

 

Om dispensasjoner

Det finnes arealplaner for alle eiendommer i kommunen. Det kan være både kommuneplanens arealdel  og lokale reguleringsplaner som gjelder for din eiendom. Planene viser hvordan eiendommen din kan brukes, og er juridisk bindene.

Hvis du ønsker å bygge, dele, rive eller endre noe som er i strid med planene, må du søke om dispensasjon.

Mer informasjon

Tilsyn

Nesodden kommune har en plikt til å føre tilsyn med byggesaker, jf. plan- og bygningsloven § 25. Kommunen skal påse at byggetiltak i de nevnte kommunene oppføres med god kvalitet i samsvar med bestemmelser gitt i, og i medhold av plan- og bygningsloven. 

Kommunen gjennomfører både dokument- og inspeksjonstilsyn. Tilsyn kan skje både uanmeldt eller ved at det varsles på forhånd.

 Spørsmål om tilsyn med byggesaker kan sendes til post@nesodden.kommune.no

Montering av ildsted, rehabilitering av skorstein og ny skorstein

Montering av ildsted er meldepliktig til Brannvesenet, men ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

 

Rehabilitering av skorsteiner og nye skorsteiner er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for byggesøknader er lovbestemt til 3-12 uker.

Mer informasjon

Klage på vedtak i plan- og byggesaker

Etter forvaltningsloven kan du som hovedregel klage på alle enkeltvedtak.

Mer informasjon

Ferdigattest og brukstillatelse

Du kan ikke ta i bruk det du har bygget før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Søknaden skal sendes til kommunen som har gitt byggetillatelsen.

Mer informasjon

Installere solcellepanel?

Solcellepanel kan være en god investering med tanke på innsparing av strømutgifter, og i tillegg er det miljøvennlig. Her kan du lese mer om solcellepanel, om du har lov til å montere solcellepanel på din bolig, og hvordan du kan søke økonomisk støtte til monteringen.

 

Om solcellepanel

Det er mange faktorer som avgjør hvor stor energiproduksjon et anlegg vil gi - boligens beliggenhet, hvilken retning og vinkel taket har,  og om noe som kaster skygge på taket. Sørvendte tak er best egnet for solceller. Omtrent 90 prosent av produksjonen av solenergi i Norge skjer mellom februar og november. Dette skyldes at solen står for lavt om vinteren til å produsere strøm til solcelleanlegget. Den aller høyeste produksjonen vil du ha fra mai til juli.

 

Krever ikke naturinngrep

En fordel med solcellepanel som installeres på egen bolig, er at det ikke krever nye naturinngrep. Solceller gir dessuten ingen lokal luftforurensning, ingen støy og utgjør normalt ingen fare for lokalt plante- og dyreliv. Panelene er selvvaskende, men kan spyles etter lange perioder uten nedbør for å få vekk skitt og støv. Det frarådes å fjerne snø fra panelene i vintermånedene. Du trenger bare å fjerne snøen om det er risiko for å skade taket ditt. 

 

Kan du sette opp solcellepanel på din bolig?

Dersom du ønsker å etablere solcelle- eller solfangeranlegg på boligen din, må du sjekke om tiltaket du planlegger er søknadspliktig. For å sjekke om tiltaket du planlegger er søknadspliktig, kan du gå inn i kartet og lese hvilke reguleringsplaner som gjelder for din eiendom: Kart og reguleringsplaner - Nesodden kommune

 

Avdelingen for byggesak vurderer om tiltaket kan tillates etter plan- og bygningsloven. Byggesaksveiledningen kan gi deg råd dersom du har noen spørsmål. Her kan du bestille time: Byggesaksveiledningen - Nesodden kommune

 

Søk støtte fra Enova

Hvis du får grønt lys til solcelleanlegget ditt kan du søke støtte fra Enova ved å registrere anlegget på enova.no. Du kan gjøre dette når anlegget er montert og du har mottatt faktura. Du kan også søke støtte dersom du gjør omfattende renovering av boligen din for å redusere energibehov, eller for eksempel går over fra oljefyring til fornybar energi. Innovasjon Norge har et Bioenergiprogram rettet mot landsbruksaktører, og kan støtte solcelle og solfangeranlegg når disse inngår som en del av bibrenselanlegget.

 

Få betalt for strømmen du ikke bruker

Hvis du i perioder produserer mer strøm enn du selv bruker, kan du henvende seg til sitt nettselskap og bli plusskunde. Overskuddsstrømmen selges da tilbake til nettselskapet. Nettselskapet stiller tekniske krav til tilkoblingen og du trenger en måler som registrerer energiutvekslingen i begge retninger.

Gratis energisjekk av din bolig

Nå kan du enkelt finne det beste energitiltaket for din bolig, og se hvor du har mest å spare – både energi og penger.

Mer informasjon

Skal du grave?

Hvis du skal grave i kommunal grunn eller inntil kommunale installasjoner, som for eksempel vann- og avløpsanlegg, må du melde fra til oss om dette. Du kan ikke begynne å grave før du har fått tillatelse fra kommunen.

Mer informasjon

Innsyn i byggesaker

Dokumenter som inngår i byggesaker kan leses og lastes ned direkte fra våre nettsider.
 

Les mer og søk etter sak her