Utbygging på Tangentoppen - Blomsterveien 23

 

Kort om prosjektet:

Det skal oppføres fire byggverk, hvorav to hus i fire etasjer og to hus i fem etasjer, næring i første plan, sammenhengende parkeringskjeller under byggene og opparbeidelse av gatetun, samt riving av eksisterende hus på gnr. 4 bnr. 218. Alle arbeider skjer i tråd med godkjent rammetillatelse. 

 

Tidsbegrenset sperring av deler av gangveien forbi Tangenten/skolen blir nødvendig under trefellingen for å ivareta sikkerheten til forbipasserende.


I første del av byggefasen vil det være støy fra rivearbeid, sprengning, anleggsmaskiner og massehåndtering. Det sendes ut nabovarsel før sprengning. Sterkt støyende arbeid skal kun forekomme mellom kl. 08.00 og 17.00 i perioden mandag-fredag med pause klokka 11.00-12.00. Det skal ikke være støyende arbeid på søndager og helligdager. Noe jobbing på lørdager vil forekomme, men arbeidet vil da begynne senere enn ellers.

 

Oppstart og avslutning:

Mandag 20. september er oppstart for sprengning av fjell på tomten som vender mot skolen/brakkeriggen. Salvene skal sprenges mellom kl. 16.00 og 19.00. Tidspunktet er såpass sent på dagen pga. nærhet til skolen og rådhuset. Salvene varsles med sirene.

 

Det blir forholdsvis små salver da det ikke skal sprenges dypt. Sprengningsarbeidet vil avsluttes etter 1-2 uker, nøyaktig dato er vanskelig å si på nåværende tidspunkt.

 

Ruta Entreprenør kan også informere om at sprengningsbehovet er veldig redusert da det er mer løsmasser enn først antatt. I forkant av sprengning vil rystelsesmålere bli utplassert etter evaluert behov fra 3. part. Aktuelle naboer vil bli kontaktet i forkant dersom det er behov for befaring av deres eiendommer.

 

Prosjektet har planlagt ferdigstillelse årsskiftet 2022/2023.

 

Entrepenør:

Ruta Entreprenør er kontrahert av Tangentoppen AS (byggherre) for å oppføre prosjekt Tangentoppen.

 

Mer informasjon:

Informasjonsbrev om utbygging av Tangentoppen

 

Oppdatert informasjon vedrørende Tangentoppen (PDF, 58 kB)

 

Informasjon vedrørende sprengning (PDF, 72 kB)