Oppgradering til LED veilysanlegg

Veilys i Mokleiva

Kort om prosjektet

Kommunen har ansvar for veilys langs kommunale og private veier, samt fylkeskommunale veier med årsdøgntrafikk over 3000. Det meste av eksisterende veilysanlegg er i dårlig forfatning og trenger modernisering. Veilysene skal oppgradering til LED-belysning, noe som vil redusere energiforbruket og redusere CO2-utslippene. Ekstern lys-styring vil redusere vedlikeholdskostnader og driftsutgifter. 
 

Oppstart og avslutning

Kartlegging og merking av eksisterende belysning er gjennomført. Styringssystem og armatur anskaffes høst 2020. Forventet oppstart for selve monteringen/utskifting er 2021. Strategien for utskifting vil basere seg på kartleggingen.

 

Mer informasjon

Se Framsikt for mer informasjon.