Nytt bårerom til Nesodden kirke

Kort om prosjektet: Kommunen skal bygge et nytt og livssynsåpent bårerom, i tillegg til nye publikumstoaletter tilknyttet kirkegården.  Kirkegården og bårerommet er et tilbud til alle Nesoddens innbyggere som skal ta et siste farvel, uavhengig av trosretning.

Planene for Nesodden kirkes nye bårerom blir nå iverksatt og estimeres ferdigstilt i 2024

 

Oppgraderingene har lenge vært ønsket fra kirkelig fellesråd, grunnet Nesoddens befolkningsvekst og tilstanden til det nåværende bårerommet.

 

Det står en mann foran en gammel murbygning. - Klikk for stort bildeSoknepresten foran det gamle bårehuset. Torunn Leirvik

- Nesodden trenger et verdig bårerom nå, sier sokneprest Svein Hunnestad. Dagens bårerom var en gang prestens garasje, forteller han videre.  -Det er her kister med avdøde blir oppbevart før det skal være gravferder. Innimellom er det også syninger i rommet.

 

Det eksisterende bårerommet, som ble oppført i 1960 er uegnet for å øke kapasiteten. Kommunen har derfor besluttet å bygge et større og mer verdig bårerom, og dette vil også inneholde et livssynsåpent syningsrom.

 

Det har i tillegg lenge vært behov for universelt utformede toaletter ved kirken. Dette blir ofte etterspurt ved begravelser og andre arrangementer. Kommunen vurderte først å gjøre om nåværende bårerom til toaletter, men hensynet til universell utforming og tilgjengelighet på vinterføre gjør det gamle bårerommet uegnet.

 

Et nytt og mer verdig bårerom

For å ivareta behovet for et verdig og funksjonelt bårerom er det nye bygget prosjektert på et område av kirkegården hvor det i dag ligger et gammelt driftsbygg.  Det nye bårerommet vil gi en verdig innramming for pårørende i sorg, og forbedre funksjonalitet for medarbeiderne som jobber med gravferdsseremonier. Bygget vil inneholde syningsrom for pårørende, kjølelagring for inntil 12 kister og godt med lagringsplass for urner.

 

Hovedadkomsten til syningsrommet i det nye bygget vil gå fra parkområdet ved nordre del av gravlunden. Her vil det etableres egen adkomst for bårebiler fra veien mot vest. Gjennom en annen skjermet og adskilt inngang planlegges det publikumstoaletter som er universelt utformet og godt egnet for besøkende med rullestol eller barnevogn.

 

-Nytt bårehus vil også påvirke arbeidsforholdene til medarbeiderne på en positiv måte, sier Anne Irene Nygård, kirkeverge. Det blir tilstrekkelig med plass for oppbevaring av kister og urner, enklere å utføre renholdsoppgaver og bedre tilgjengelighet for alle brukerne.

 

Også byråleder for Jølstad Begravelsesbyrå i Follo er fornøyd med at det nye bårerommet skal bygges nå.

 

-Et nytt bårerom blir spesielt viktig for familien, for syninger. De vil få muligheten til å se avdøde på en verdig og fin måte. Dessuten vil nytt bårerom bety verdig oppbevaring i kister og urner , i påvente av seremoni, sier Bjørnar Søderholm.

 

Godt samarbeid med Riksantikvaren og fylkeskonservator

Det ligger godt samarbeid og omfattende utredninger bak de nye planene.  Kirkelig fellesråd og kommunen har samarbeidet med Riksantikvaren og fylkeskonservator om vurderinger og valg av plassering og uttrykk. Både Nesodden kirke og Nesodden kirkegård er vernet etter Kulturminneloven, og valg av beliggenhet av nytt bårehus er gjort for å bevare virkningen av Nesodden kirke i bygningsmiljøet og det omkringliggende kulturlandskapet.

 

Med tanke på plasseringen av det nye bårehuset var det flere hensyn som skulle ivaretas. Det omfatter blant annet skjerming mot kirken og kirkegården, bevaring av eksisterende terreng, utsyn mot fjorden fra adkomst samt tilstrekkelig plass for bårebil.

 

Arkeologiske prøvegravinger på stedet er gjennomført før rivning av det gamle driftsbygget. Det er tilstrebet et enkelt og nøkternt arkitektonisk utrykk, som likevel ivaretar byggets verdighet og livssynsåpne funksjon, og der det skapes relasjon til eksisterende kirke og parkanlegg. 

 

En bærekraftig oppgradering

I forbindelse med gjennomføringen av prosjektet vil arbeidene utlyses på anbud. I forkant har kommunen opparbeidet nødvendig infrastruktur, som også kirken, barnehage, menighetshus og prestegården nyter godt av ved at de kan koble seg på offentlig vann- og avløpsnett.  Det nye bårehuset vil tilfredsstille TEK17-kravene til energieffektivitet, og nødvendig mulighet for nedkjøling sommerstid blir godt ivaretatt.

 

For å bevare den verdifulle vegetasjonen mot sør er bårehuset plassert så langt mot nord som mulig uten at sikten mot fjorden fra adkomst ødelegges. Det har samtidig vært ønskelig å redusere terrenginngrep og bevare eksisterende natursteinmur.

 

Det er nødvendig å felle én av flere mindre eiker i området før oppføringen av det nye bygget. Som avbøtende tiltak ivaretas stammen fra eika som liggende død ved. Det fristilles også to mindre eiker like i nærheten slik at disse får bedre vekst- og levevilkår. Den liggende eikestokken merkes med et informasjonsskilt for å bidra til kunnskapsformidling om viktigheten av døde trær. De to mindre fristilte eikene merkes av i kommunekartet som rekrutteringseiker som skal få vokse seg store og gamle.