Vedtak om minimum kvadratmeter på ute- og oppholdsareal på skoler

Kommunestyret fattet 17. juni 2020 følgende vedtak om minimum kvadratmeter utearealer på skoler og behov for videre utredning om skolestrukturen på Nesodden.

Uteareal:

1. Kommunestyret legger til grunn at utearealer på skoler som skal bygges i kommunen, skal være minst 25 kvm per elev.

2. Kommunestyret oversender saken til skole- og oppvekstutvalget og ber om en klargjøring av hvordan utearealer skal beregnes. Denne forelegges kommunestyret til endelig avgjørelse.

 

Les vedtaket her (PDF, 57 kB)

 

Om skolestruktur:

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til et alternativ om økt ungdomsskolekapasitet på nordre Nesodden, i området syd/øst for Tangenåsen. Utredningen skal omfatte en frittstående ungdomsskole, og en vurdering av utvidelse av Berger skole til 1-10 skole. Begge løsningene skal komme i tillegg til dagens skole på Tangenåsen. Løsningene bør ha en slik innretning og plassering at de samlet sett gir best mulig reisevei for fremtidige elever og sees i sammenheng med Nesoddens vekstområde i den nye arealplanen. I prosessen skal løsningene behandles som likeverdige alternativer.