Utviklingen av Tangen sentrum - forslaget til Team Spol

 

I forslaget til Team Spol er arealet mellom Tangenten og speiderhuset holdt fri for boliger, slik at det skal være større fleksibilitet for fremtidig bruk, som for eksempel at skolene kan utvides ved behov. Teamet viser en ny forbindelse gjennom Tangenten som skaper bedre flyt fra Tangen senter og inn til skoleområdet.

 

 

Forslaget viser verksteder og visningslokaler, til bruk for både skolene og innbyggere, sentralt i området. Team Spol foreslår å flytte Kongleveien barnehage til andre siden av Kongleveien slik at det kan bygges boliger der barnehagen er i dag. Å ta vare på og forsterke biologisk mangfold og natur står sentralt i forslaget.  

 

  • Sentrum trekkes mot Skoklefall og blir et nytt tyngdepunkt forbundet til grendene via småveier og gang og sykkelstier.  
  • Skoler som trer ut av sine lokaliteter og blir en integrert del av lokalsamfunnet, en tettere intergrasjon  mellom undervisning, natur og samfunn. 
  • En allmenning som en sammenhengende streng av byrom og bygninger, som bryter ned dagens store skala, og skaper behagelige rom for en rekke ulike aktiviteter både ute og inne. 
  • Eksisterende vegetasjon trekkes inn i sentrum mellom bygningene og danner en overgang til en samlende pollinerende allmenning gjennom uterommene fra Skoklefallskogen til vanntårnet. 

 

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? 

Send til tangen.sentrum@nesodden.kommune.no 
 

Se hele forslaget til Team Spol samt forslagene fra og Team Jaja og Team Lie Øyen her:

Utviklingen av Tangen sentrum - parallelloppdraget