Ofte stilte spørsmål og ny skolestruktur

Hvorfor blir ikke spørsmålet om skolene avklart før parallelloppdraget? Antall skoler og elever må da påvirke hvordan de skal tegne størrelser på bygningene, inne- og utearealer, adkomst og så videre?

De ulike skolealternativene påvirker behovet for blant annet antallet boliger og infrastruktur,  og det er derfor viktig å gjennomføre parallelloppdraget først. Kommunen vil gjerne bruke parallelloppdraget til å undersøke hvordan skolen kan bidra til aktivitet i sentrum og hvordan skolebyggene kan knyttes til utadrettede funksjoner i sentrum. Som for eksempel kan kanskje sløydsalen brukes av andre etter skoletid eller musikkrommet være øvingslokale for et lokalt band. Det er ikke sikkert at alt er mulig, men kommunen har et ønske om å legge til rette for mer flerbruk og sambruk, altså at funksjoner og bruk flettes sammen. 

 

Arbeidet med ny skolestruktur og planene for Tangen sentrum henger sammen, fordi målet med parallelloppdraget er å belyse ulike muligheter før det endelige vedtaket om skolestruktur fattes. På den måten får politikerne et best mulig beslutningsgrunnlag. Det er viktig å merke seg at prosessene knyttet til parallelloppdraget ikke låser beslutningene som skal fattes i skolestruktursaken.

 

Som del av oppdraget skal teamene undersøke de ulike alternativene for hvordan skolene kan utvikles. Eventuelle endringer i skolestrukturen vil gi rammer og muligheter som påvirker sentrumsutviklingen.

Foreldre med barn på barneskolen er bekymret for et uoversiktlig miljø og rusproblematikk og lurer på om alle elevene kan bli godt nok fulgt opp faglig på en større skole?

Erfaring og forskning viser at det er kvaliteten på undervisningen, oppfølgingen av elevene, skolebyggenes og uteområdenes utforming som er det avgjørende for et godt og trygt læringsmiljø. Alt dette er faktorer som er mulig å påvirke uavhengig av skolestørrelsen.

Flere spørsmål kommer.