Informasjon om utviklingen av Tangen sentrum

Arbeidet med områdeplanen for Tangen sentrum er i gang. Planavgrensningen inkluderer også Tangenstien.  

  

I januar 2022 la formannskapet planprogram for områdeplanen på høring. Kunngjøringssiden kan du finne her

 

Hva er en områderegulering? 
En områderegulering styrer arealutviklingen i et større område og gir rammer for utviklingen. Sluttresultatet er et juridisk bindende arealkart og reguleringsbestemmelser, en planbeskrivelse og nødvendige utredninger.

 

Hva er et planprogram? 
Når en plan kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides en konsekvensutredning sammen med planen. Dette planforslaget krever konsekvensutredning og planprogram. Dette planprogrammet er derfor det første leddet i planprosessen.

 

Planprogrammet gir planfaglige anbefalinger for blant annet offentlig-rom-struktur, arealbruk, utnyttelse og byggehøyder. I tillegg beskriver planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, forventninger og føringer, fokusområder og kunnskapsgrunnlag, og opplegg for medvirkning og fremdrift for planprosessen

Alle dokumentene i saken finner du ved å trykke på knappen under. 

 

Planprogram

 

Vil du være involvert?

 

Åpent plankontor
Det vil avholdes åpent plankontor digitalt hver torsdag mellom klokken 14.00 og 15.00. Om du har noen korte spørsmål eller kommentarer er det bare å stikke innom!

 

 Åpent plankontor 
 

 

Digitalt folkemøte
Det vil avholdes et digitalt folkemøte i løpet av høringsperioden for planprogrammet. Dato for møtet vil annonseres under nyheter på hjemmesiden og på kommunens Facebook-side. 


 
Fokusgrupper - vil du være med?
I forbindelse med utarbeidelsen av områdeplanen for Tangens sentrum skal kommunen opprette fokusgrupper. Dette er en medvirkningsmetode hvor folk fra kommunen, innbyggere, næringsaktører, interesseorganisasjoner og andre samles til jevnlige møter hvor man diskuterer ett eller flere temaer knyttet til en plan. Målet er at ulike personer med ulik bakgrunn og ulik innfallsvinkel sammen dykker ned i et tema for å diskutere dagens situasjon, muligheter, utfordringer og hvordan man ønsker at det skal bli i framtiden. Fokusgruppen vil møtes ca. en gang i måneden i starten. Alle forberedelser, møteinnkallinger, referatskriving osv. gjøres av kommunen. Møtene vil foregå enten digitalt eller fysisk.

 

Temaene som er aktuelle å diskutere i denne planen kan være:
•    Skolene i sentrum – sambruk og flerbruk
•    Skolens utearealer – utforming og funksjoner
•    Tangenstien – trase, funksjoner og stien som arena for kulturformidling, turisme og aktivitet
•    Idrett og aktivitetsflater
•    ….?

 

Listen er ikke uttømmende, og vi tar gjerne imot innspill til tema. 

 

Om du har lyst til å være med i en slik gruppe, ber vi deg om å ta kontakt med oss på e-post: post@nesodden.kommune.no. Merk emnet i e-posten med "18/3268 - fokusgruppe". Gjerne presiser hvilke tema du er spesielt interessert i.

 

 

Tidslinje for utviklingen av Tangen sentrum

 

Ord- og begrepsliste - stedsutvikling