Brukermedvirkning sammenslåing av Tangenåsen og Alværn ungdomsskole på Tangen

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Deltakere

Inviterte deltakere til brukermedvirkningsmøtene: Konsulenter, prosjektleder, skoleadministrasjon, tillitsvalgte lærere, Utdanningsforbundet/hovedtillitsvalgt Fagforbundet, verneombud, hovedverneombud, representant fra SFO, FAU-representanter, vaktmester, representant fra renhold og rektor + FAU fra avgiverskoler der dette er aktuelt.

Alle deltakere får anledning til å kommentere på brukermøtereferater og komme med innspill i etterkant av møtene.

 

Fremdrift brukermedvirkning

Det gjennomføres 1-2 brukermedvirkningsmøter for skolen. Referater fra brukermedvirkningsmøter og parallelloppdrag, rapporter mm. skal benyttes som grunnlag for utarbeidelse av første utkast for utvidet Tangenåsen ungdomsskole.

  • Juni 2020 - Samtale med rektor og inspektør