Brukermedvirkning ny ungdomskole syd/øst for Tangenåsen

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Deltakere

Inviterte deltakere til brukermedvirkningsmøtene: Konsulenter, prosjektleder, skoleadministrasjon, tillitsvalgte lærere, Utdanningsforbundet/hovedtillitsvalgt Fagforbundet, verneombud, hovedverneombud, representant fra SFO, FAU representanter, vaktmester, representant fra renhold og rektor + FAU-fra avgiverskoler der dette er aktuelt.


Alle deltakere får anledning til å kommentere på brukermøtereferater og komme med innspill i etterkant av møtene.

 

Fremdrift brukermedvirkning

Nytt alternativ jmf. Vedtak KST 068/20 17. juni 2020. Det gjennomføres 1-2 brukermedvirkningsmøter for skolen. Referater fra brukermedvirkningsmøter og parallelloppdrag, rapporter mm. skal benyttes som grunnlag for utarbeidelse av første utkast for ny ungdomsskole syd/øst for Tangenåsen