Informasjon om ny skolestruktur

I arbeidet med ny skolestruktur har kommunen i flere runder engasjert konsulenter for å utarbeide rapporter som skal belyse ulike forhold med skolestruktur og skolebyggene. Dette skal bidra til å danne et solid beslutningsgrunnlag for politikerne i deres veivalg om skolestruktur og skolebygg på Nesodden.

Underveis har det vært en rekke informasjons- og medvirkningsmøter. Medvirkningen har inkludert og skal for videre arbeider inkludere skolenes rektorer og lærere, avgiverskoler, verneombud, FAU'er, elevorganisasjoner, idrettsforeninger, interessegrupper og andre. Den endelige beslutningen om fremtidens skolestruktur skulle etter planen vært fattet av kommunestyret i oktober 2020.

 

Grunnet politiske vedtak fra juni 2020 om flere alternativer for skolestruktur og utearealer forlenges prosessen. Sak om utearealer skal behandles i KST i oktober. Sak om skolebyggalternativer planlegges behandlet i kommunestyret på nyåret 2021.  

 

Ofte stilte spørsmål om ny skolestruktur

 

Brukermedvirkning skolestruktur

 

Tidslinje ny skolestruktur - kommer

 

Ord- og begrepsliste for skolestruktur - kommer

Dette er innspillene som kom inn etter konferansen 18. februar. Innspillene ferdigbehandles til saken om ungdomsskolestruktur som publiseres 30. mars. Innspill angående bygg vil følge saken om skolebygg og andre bygg.

Onsdag 17. mars ble det holdt en orientering for formannskapet om større investeringsprosjekter - skolebygg og sykehjem. Orienteringen kan sees i opptak på Nesodden kommuneTV.

 

Her kan du lese presentasjonen, rapporter, notater, skisseprosjekter som er underlagsdokumenter for saken som kommuneadministrasjonen forbereder til politisk behandling i april og mai 2021.

 

Her kan du se en tidslinje (PPTX, 60 kB) over prosessen knyttet til skolebygg og sykehjem. Tidslinjen vil bli gjort klikkbar.

Sakene om fremtidig skolestruktur og skolebygg nærmer seg politisk behandling. Mandag 8. mars ble det holdt en orientering i Skole- og oppvekstutvalget om omfanget av de to sakene, den ene omhandler fremtidig ungdomsskolestruktur og den andre viser alternativer for mulig fremtidig utvikling av skolebygg, flerbrukshall og svømmehall samt bygningsmessige behov ved Nesoddtunet sykehjem.

Mandag 19. oktober er det møte i Skole- og oppvekstutvalget. En av sakene som skal opp handler om uteareal for skoleelever. Se kommunalsjef Merete Hansen og prosjektleder Veslemøy Spieler informere om skolebygg, utearealer og prosessen videre.

Her kan du lese dokumenter knyttet til vurderingen av ny skolestruktur på Nesodden:

 

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.
 

 

Skolebygget fra uteområdet vårt

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.
 

 

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

 

 

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

 

Kommunestyret fattet 17. juni 2020 følgende vedtak om minimum kvadratmeter utearealer på skoler og behov for videre utredning om skolestrukturen på Nesodden.

Ofte stilte spørsmål om ny skolestruktur
Ofte stilte spørsmål om ny skolestruktur
Hvorfor blir ikke spørsmålet om skolene avklart før parallelloppdraget? Antall skoler og elever må da påvirke hvordan de skal tegne størrelser på bygningene, inne- og utearealer, adkomst og så videre?
Foreldre med barn på barneskolen er bekymret for et uoversiktlig miljø og rusproblematikk og lurer på om alle elevene kan bli godt nok fulgt opp faglig på en større skole?

 

Tangenten, kommunehuset på Nesodden

Norconsult har nå på oppdrag fra Nesodden kommune utarbeidet en rapport med en skolefaglig vurdering av Alværn og Tangenåsen. Rapporten ble presentert for kommunestyret 26. februar og legges også fram i et åpent informasjonsmøte tirsdag 3. mars på Tangenten. Etter presentasjonen er det mulig å stille spørsmål. Dette er en selvstendig rapport som ble utarbeidet etter at saken om skolestruktur ble behandlet i kommunestyret 19.06.19.

Her kan du lese rapporten. (PDF, 4 MB)

 

På møtet i formannskapet den 12. juni ble det innstilt på at kommunestyret skal be administrasjonen om å igangsette arbeid med to ulike skisseprosjekt for nye skolebygg på Nesodden. I den ene skissen tas det utgangspunkt i å samle Alværn ungdomsskole og Tangenåsen ungdomsskole på Tangen, og i den andre skissen tar man utgangspunkt i rehabilitering av Alværn ungdomsskole. Kapasitets-utfordringene vil da bli søkt løst ved å endre skolegrensene.

Kommunen har gjort en helhetlig vurdering av behov og muligheter vedrørende ny skolestruktur for ungdomsskolene på Nesodden. Rådmannen presenterte i går kveld sin innstilling for politikere og andre interesserte, i et åpent møte i Tangenten. 

 

Saken skal videre til politisk behandling i Skole- og oppvekstutvalget, Formannskapet og Kommunestyret.

Du kan lese rådmannens innstilling her:
Mulighetsstudie skolestruktur

 

I midten av mars offentliggjorde kommunens prosjektgruppe sin rapport om ny skolestruktur for ungdomsskolene på Nesodden. Det er tidligere vedtatt at skolestrukturen for barneskolene skal forbli uendret. I høringsperioden 18. mars til 24. april har prosjektgruppen presentert sitt arbeid på informasjonsmøter både på Fagerstrand og på Nesoddtangen. Debatten har engasjert både i lokalavisene og på debattfora på nett, og det har kommet inn nær 40 høringsinnspill.

 

Kommunens prosjektgruppe for ny skolestruktur har utarbeidet saken som nå ligger til høring. Den skolefaglige kompetansen er ivaretatt av prosjektleder Ingrid Kringlebotn, skolefaglig rådgiver i kommunen, og Trude Nes fra Utdanningsforbundet. Erik Eidem fra kommunens eiendomsavdeling inngår også i prosjektgruppen.