Si din mening i plansaker

En viktig del av arbeidet med reguleringsplaner er å få innspill fra innbyggerne. Berørte grunneiere, offentlige etater, naboer og andre interesserte skal inviteres til å si sin mening.

 

Det er et krav i plan- og bygningsloven at berørte og andre interesserte skal varsles på bestemte stadier i planarbeidet. De skal også ha mulighet til å påvirke utformingen av planen.

Du kan gi dine innspill i form av e-post eller brev. Du kan også bruke «Gi tilbakemelding»-funksjonen i Planinnsyn

 

Ditt innspill blir registrert og behandlet som saksdokumenter i samsvar med lover og forskrifter. Dette betyr blant annet at du må regne med at innholdet i din melding blir offentlig tilgjengelig, med mindre den inneholder opplysninger som gjør at dokumentet blir unntatt offentlighet (for eksempel fordi det inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt). For at innspillet skal bli registrert og behandlet som et saksdokument, må du oppgi fullt navn og adresse.

 

Når kan du påvirke reguleringsplanen?

Du kan være med på å påvirke arbeidet med en reguleringsplan flere ganger underveis i prosessen:

 

1) Ved varsel om oppstart av planarbeid

Lag, foreninger, offentlige myndigheter og de som blir direkte berørt av planarbeidet (for eksempel grunneiere og naboer) blir varslet med brev når kommunen eller private aktører starter et reguleringsarbeid.

 

Oppstart av et planarbeid blir også kunngjort i lokalavisa Amta og på kommunens nettsider. Du kan påvirke planarbeidet ved å sende dine innspill. Innspillet bør si noe om følgende:

  • Ivaretakelse av eiendom, byggemuligheter, tomtedelinger osv.
  • Kvaliteter i området du ønsker skal bevares
  • Muligheter som kan utvikles i området
  • Trusler mot området/uønsket utvikling

Fristen for å si sin mening i denne fasen er 4-6 uker. Innspillene som kommer inn danner grunnlaget for det videre arbeidet med planforslaget, og for saksfremstillingen som skal sendes videre til plan- og teknikkutvalget.

 

Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi et personlig svar til hver enkelt som sender inn innspill, men vi kommenterer innspillene samlet i når vi legger saken frem for plan- og teknikkutvalget.

 

2) Ved en eventuell høring av planprogram/konsekvensutredning

For reguleringsplaner med store virkninger for miljø eller samfunn skal det lages et planprogram. Planprogrammet skal forklare formålet med planarbeidet, informere om frister og deltakere i planprosessen, hvordan man kan påvirke, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger (se plan- og bygningsloven kapittel 4). For reguleringsplaner med store virkninger for miljø eller samfunn kan det også være aktuelt med konsekvensutredninger.

 

Forslaget til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsling av oppstart for planarbeidet. Du kan da komme med dine innspill til planprogrammet. Fristen for innspill er 6 uker.

 

3) Når planforslaget legges ut på høring og til offentlig ettersyn

Når forslaget til reguleringsplan er klart, legges det ut på høring og til offentlig ettersyn med en frist til å komme med uttalelser til planen. Fristen skal være minst 6 uker. Kommunen varsler dette med brev til de berørte, annonse i Amta og på kommunens nettsider. Planforslagene med alle saksdokumenter vil også være tilgjengelige i Nesodden kommunesenter - Tangenten.

 

Du kan påvirke ved å gi din tilbakemelding på planforslaget. Tilbakemeldingen kan vise til tidligere innspill eller du kan ta opp nye forhold. Temaene kan være de samme som ble nevnt under punktet «Varsel om oppstart» over.

 

Tilbakemeldingene brukes i forbindelse med sluttbehandlingen av planen. Tilbakemeldingene skal kommenteres av den som utarbeider planen, og det må begrunnes hvorfor innspillet avvises eller tas til følge. Kommunen skriver deretter et saksfremlegg til plan- og teknikkutvalget. Etter at planforslaget har vært til behandling i plan- og teknikkutvalget, sendes den til kommunestyret for endelig vedtak.

 

Dersom det gjøres vesentlige endringer i planforslaget etter at det har vært på høring, kan det være aktuelt med en andregangsbehandling av saken. Dette innebærer en ny høringsrunde.

 

4) Når planen er vedtatt

Det er kommunestyret som vedtar den endelige reguleringsplanen. Berørte parter får skriftlig beskjed om vedtaket. Vedtaket annonseres også i Amta og legges ut på kommunens nettsider.

 

For å kunne klage på en vedtatt reguleringsplan må du være part eller ha annen rettslig klageinteresse (se forvaltningsloven § 28). Rettslig klageinteresse innebærer at din interesse i saken må kunne sies å være av en slik art og styrke at det er rimelig å gi klagerett. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet meldingen om vedtaket regnes å ha kommet fram til deg.

 

Forvaltningsloven gjelder for all offentlig saksbehandling. I reguleringsprosessen kan du likevel bare klage etter at en plan er vedtatt, alle andre avgjørelser i prosessen er foreløpige (se plan- og bygningsloven § 1-9 om forholdet til forvaltningsloven og klage).

 

Les mer om å klage på vedtak