Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele kommunen. Arealdelen med planbestemmelser og plankart er bindende for framtidig arealplanlegging i kommunen.

Behovet for utbygging og vern vil endres over tid. Det samme kan gjelde prioriteringer i arealpolitikken og behovet for å se arealbruken i sammenheng med den øvrige planleggingen i kommunen. Arealdelen skal være med på å sikre en langsiktig utvikling og forvaltning av areal og natur- og kulturmiljøressursene i kommunen. 

 

Kommuneplanens arealdel 2018–2042

Gjeldende arealdel er Kommuneplanens arealdel 2018–2042. Noen av de mest sentrale dokumentene i planen er planbeskrivelsen, plankartet og planens bestemmelser.