Innhold og vedlegg i byggesøknaden

Søknadsskjema

Vi anbefaler deg å søke elektronisk via søknadsportalen ByggSøk.

 

I ByggSøk blir du ledet gjennom byggesøknaden og får veiledning underveis i utfyllingen. Dette hjelper deg til å få bedre kvalitet på søknaden din.

 

Alternativt kan du bruke papirblanketter.

Beskrivelse av hva du søker om

En kort forklaring som gjør det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i hva du søker om.

 

Nabovarsel

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse fra kommunen, må du varsle naboene dine først. Les mer om nabovarsling her.

 

Når du sender inn søknaden, skal du legge ved:

 • Kopi av nabovarselet
 • En kvittering som viser at naboene har mottatt varselet
 • Eventuelle merknader fra naboene

 

Beregning av utnyttelsesgrad

 

Målsatt situasjonsplan

Når du har fått situasjonskartet du bestilte fra kommunen, skal du bruke det til å lage en situasjonsplan. Det betyr at du skal tegne inn følgende:

 • Det du skal bygge med målsatte avstander til andre bygg, grenser og veier.
 • Møneretning, støttemur, avkjøring, fremtidig garasje, biloppstillingsplasser og plassering av renovasjon (avfallsbeholder).
 • Avkjørsel, siktlinjer og snumuligheter på egen tomt
 • Du bør også tegne inn sokkelhøyde, terrengendringer og garasjeinngang
 • Tilkoblingspunkt for vann og avløp (VA) til offentlig ledning. Inntakspunkt til bolig, plassering av stoppekran.

Situasjonskartet består av både et kart og en tekstdel, og begge skal leges ved søknaden.

 

Les mer om krav til situasjonsplan (Norsk kommunalteknisk forening)

 

Målsatte tegninger av det du skal bygge

 • Plantegninger, snittegninger og fasadetegninger i målestokk 1:100
 • Eksisterende og nye bygg skal komme tydelig frem
 • Eksisterende og nye terrenglinjer skal tegnes på alle fasade- og snittegninger frem til krysningspunkt og nabogrense

Krav til tegninger (Follokom)

 

Eventuell søknad om dispensasjon fra krav om avstand til nabogrense

Hovedregelen er at bygninger skal plasseres minst 4 meter fra nabogrensen. Er det angitt en byggegrense for din eiendom, må hele bygningen plasseres innenfor denne grensen. Regulert byggegrense finner du på situasjonskartet eller i reguleringsplanen.

 

Hvis du har fått samtykke fra de berørte naboene, eller hvis bygningen har et bruksareal eller bebygd areal på mindre enn 50 kvadratmeter, kan kommunen godkjenne en plassering nærmere enn 4 meter fra naboen.

 

Hvis bygningen plasseres i strid med dette, må du søke om dispensasjon.

 

Eventuell søknad om dispensasjon fra kravet om avstand til vei

Når du skal bygge, er hovedregelen at minsteavstanden til midten av kommunal vei skal være 15 meter, og minsteavstanden til midten av fylkesvei eller riksvei skal være 50 meter. Dersom du skal bygge nærmere veien enn dette, må du søke om dispensasjon fra avstand til vei.

 

Hvis dispensasjonssøknaden gjelder avstand til kommunal vei, behandles søknaden av kommunen. Dersom det dreier seg om fylkesvei, er det Statens vegvesen som behandler søknaden. Dispensasjonssøknaden skal uansett sendes inn til kommunen, som vil oversende søknaden til Statens vegvesen.

 

Les mer om å bygge langs vei

 

Eventuelle andre dispensasjonssøknader

 

Eventuell uttalelse fra andre myndigheter

I noen saker må du skaffe tillatelse eller samtykke fra andre deler av kommunen eller andre myndigheter. Det kan for eksempel være aktuelt i følgende sammenhenger:

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune: For tiltak i strandsonen, i uregulerte områder eller områder under regulering.
 • Statens vegvesen: I noen tilfeller for tiltak i uregulerte områder, områder under regulering og for søknader om dispensasjon fra vegloven § 29 (om byggegrenser)

 

Eventuell avkjørselsplan

Dersom du skal endre, opprette eller endre bruk av avkjørsel i forbindelse med en byggesak, må du sende inn en avkjørselsplan sammen med byggesøknaden. Dette kan handle om større bruksendringer, nybygg eller opprettelsen av flere boliger.

 

Les mer om å bygge ny avkjørsel

 

Eventuell annen dokumentasjon

Noen reguleringsplaner stiller krav til ekstra dokumentasjon. Reguleringsplanen for din eiendom finner du i kommunens kartløsning for reguleringsplaner PlanInnsyn, eller i vårt planregister.

 

Ved riving

Dersom det du skal rive er et SEFRAK-registrert bygg, skal det til uttalelse til Akershus fylkeskommune.

 

Les mer om Sefrak-registeret (Riksantikvaren).