Må jeg søke?

Noen mindre tiltak trenger du ikke søke kommunen om. Du er likevel ansvarlig for byggearbeidet, og du må fortsatt følge plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommuneplanen, reguleringsplaner og kommunale vedtekter. 

 

Se hva du kan bygge eller gjøre om på eiendommen din uten å søke kommunen om tillatelse

 

Endre bruken av et rom – Må jeg søke?

 

Uthus i uregulert område

Du kan sette opp uthus på inntil 15 kvadratmeter pr. eiendom i uregulert område uten at du trenger å søke om dispensasjon for dette. Du kan lese mer om dette i den gjeldende kommuneplanen for Nesodden, § 1 punkt 3 (PDF, 130 kB).

 

Viktig å passe på før du bygger:

Følger du lover og regler?

Du må selv sørge for at det du ønsker å bygge er i samsvar med plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17). Du må også passe på at tiltaket ikke kommer i konflikt med annet regelverk, som for eksempel naturmangfoldloven og lov om kulturminner.

 

Vær obs på at dette også gjelder om det du skal bygge er unntatt fra søknadsplikt. For tiltak som er unntatt søknadsplikt må du også selv passe på å hente inn nødvendige uttalelser og samtykke fra andre myndigheter der det er nødvendig.

 

Hvis eiendommen grenser mot offentlig vei og det ikke er vist byggegrense mot vei i reguleringsplanen, gjelder veilovens byggegrenser (15 meter fra kommunal vei og 50 meter fra fylkes- og riksvei).

 

Følger du arealplanene for din eiendom?

Når du skal bygge må du følge de planene som gjelder for området ditt. Du må sørge for at du ikke bygger i strid med planenes formål, utnyttingsgrad, byggegrenser, bestemmelser for avstander og høyder, krav til utforming (tilpasning til omgivelsene) osv. Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg må tiltaket avklares med kommunen.

 

Tiltak som er i strid med plan- og bygningsloven eller reguleringsplan er alltid søknadspliktig. Det betyr at tiltaket er avhengig en dispensasjonssøknad. Når dispensasjon er gitt, kan tiltaket unntas søknadsplikt.

 

Planene for din eiendom finner du i kommunes kartløsning for reguleringsplaner PlanInnsyn, eller i kommunens planregister.

 

Les mer om grad av utnytting

 

Ligger det ledninger i grunnen?

Et vilkår for å kunne oppføre en bygning uten å søke kommunen er at bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger i grunnen. Det er derfor viktig at du skaffer deg oversikt over relevante regler og setter seg godt inn i kartgrunnlaget. Dersom du ikke vet hvor hovedledningene for vann- og avløp er plassert, ta kontakt med kommunen.

 

Bygningen må heller ikke plasseres direkte over andre ledninger. Det anbefales at bygningen plasseres med en avstand til ledninger som gjør det mulig med vedlikehold og reparasjon av ledningene.

 

Snakk med naboen

Selv om du ikke må sende ut nabovarsel, kan det være smart å informere naboen om byggingen.

 

Meld fra når bygget er ferdig

Når du har satt opp en garasje, et tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen, slik at det du har bygget blir tegnet inn i kommunens kartdata.

 

Det er også i din egen interesse å melde fra. Registreringen sikrer deg dokumentasjon på at det du har gjort er lovlig etter dagens regler.

 

Meld fra til kommunen at bygget er ferdig

 

 

Fant du det du lette etter?