Bygge, rive eller endre?

Bygge rive eller endre

Kontakt med byggesaksavdelingen

Ønsker du veiledning i en pågående eller en ny bygge- eller delesak kan du bestille time hos byggesaksveiledningen, se nedenfor.

 

For andre henvendelser er byggesaksavdelingen tilgjengelig på telefon: 40404427 alle hverdager 08 -15:30. 

 

Byggesaksveiledningen veileder deg i bygge- og delesaker, og hjelper deg å forstå hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom. Vi veileder ikke på seksjonering som ligger under avdeling for geodata, og vi behandler heller ikke planforespørsler som ligger under planavdelingen.

 

Klikk på "mer informasjon" for å bestille time for veiledning. Grunnet smittesituasjonen gjennomfører vi for tiden veiledningen gjennom ringeavtaler, møter på Teams (vi sender lenke, du trenger ikke å ha Teams selv) eller skriftlig. Du kan velge mellom ringeavtale (15 min), en lengere samtale (30 min) og forhåndskonferanse (1 time med referat). Du vil da få hjelp av en byggesaksveileder som kan veilede deg både i pågående byggesaker og i forkant av innsendelse av søknad.

Mer informasjon

Jeg skal bygge et lite tiltak. Må jeg søke?

Har du lyst til å bygge et mindre tiltak på din eiendom er det noen ting du må vite først. Les under for mer informasjon.

Mer informasjon

Har du bygget noe som er unntatt søknadsplikt?

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen. Dette fordi kommunen skal kunne føre tiltaket inn i Matrikkelen (nasjonalt register for eiendommer, adresser og bygninger) og oppdatere sine kart over området.

Mer informasjon

Slik søker du på egenhånd
Komplett byggesøknad

Kommunens saksbehandling går raskere hvis søknaden ikke inneholder feil og mangler.

Her finner du kommunens sjekklister for byggesaker som byggesaksbehandlerne benytter ved gjennomgang av saker:

 

Sjekklister:

 

 

Søknad om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse (PDF, 111 kB)

 

Søknad om igangsettingstillatelse (PDF, 113 kB)

 

Søknad om utslippstillatelse (PDF, 158 kB)

 

Matrikkelskjema (PDF, 176 kB)

 

Veileding til hva som kreves av tegninger som skal vedlegges en byggesak:

Tegninger - hva kreves? (PDF, 438 kB)

 

Byggesaksavdelingens sjekkliste for tegninger (DOCX, 17 kB)

 

Sjekklisten er ment som et hjelpemiddel for ansvarlig søkere og tiltakshavere (byggherrer) til å utarbeide søknader. Listen er ikke nødvendigvis uttømmende og kommunen kan i visse tilfeller ha behov for ytterligere dokumentasjon i enkelte saker.

 

 

 

 

 

Om dispensasjoner

Det finnes arealplaner for alle eiendommer i kommunen. Det kan være både kommuneplanens arealdel  og lokale reguleringsplaner som gjelder for din eiendom. Planene viser hvordan eiendommen din kan brukes, og er juridisk bindene.

Hvis du ønsker å bygge, dele, rive eller endre noe som er i strid med planene, må du søke om dispensasjon.

Mer informasjon

Tilsyn

Nesodden kommune har en plikt til å føre tilsyn med byggesaker, jf. plan- og bygningsloven § 25. For å oppfylle kommunens tilsynsplikt, er det opprettet et felles tilsynskontor for Enebakk, Frogn, Nesodden og Ås kommune (StorFollo Tilsynskontor).

 

StorFollo Tilsynskontor skal påse at byggetiltak i de nevnte kommunene oppføres med god kvalitet i samsvar med bestemmelser gitt i, og i medhold av plan- og bygningsloven.

 

StorFollo tilsynskontor gjennomfører både dokument- og inspeksjonstilsyn. Tilsyn kan skje både uanmeldt eller ved at det varsles på forhånd.

 

Spørsmål om tilsyn med byggesaker rettes til post@nesodden.kommune.no. Brevpost merkes med StorFollo Tilsynskontor og sendes til postboks 123, 1451 Nesoddtangen.

Montering av ildsted, rehabilitering av skorstein og ny skorstein

Montering av ildsted er meldepliktig til Brannvesenet, men ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

 

Rehabilitering av skorsteiner og nye skorsteiner er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for byggesøknader er lovbestemt til 3-12 uker.

Mer informasjon

Klage på vedtak i plan- og byggesaker

Etter forvaltningsloven kan du som hovedregel klage på alle enkeltvedtak.

Mer informasjon

Ferdigattest og brukstillatelse

Du kan ikke ta i bruk det du har bygget før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Søknaden skal sendes til kommunen som har gitt byggetillatelsen.

Mer informasjon

Gratis energisjekk av din bolig

Nå kan du enkelt finne det beste energitiltaket for din bolig, og se hvor du har mest å spare – både energi og penger.

Mer informasjon

Skal du grave?

Hvis du skal grave i kommunal grunn eller inntil kommunale installasjoner, som for eksempel vann- og avløpsanlegg, må du melde fra til oss om dette. Du kan ikke begynne å grave før du har fått tillatelse fra kommunen.

Mer informasjon

Innsyn i byggesaker

Dokumenter som inngår i byggesaker kan leses og lastes ned direkte fra våre nettsider.
 

Les mer og søk etter sak her